Udžbenik – Ljudska prava

15. фебруара 1996.

Donator: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Cilj Beogradskog centra za ljudska prava je bio da napiše i izda udžbenik o ljudskim pravima na srpskom jeziku. U vreme kada je udžbenik pisan nije bilo nijednog takve vrste na srpskom jeziku tako da je odmah po izdavanju ova knjiga korišćena kao udžbeniuk na Pravnom fakzltetu Univerziteta u Beogradu na opcionom predmetu na katedri za međunarodno pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici, ali takođe i na ostalim edukativnim treninzima i kursevima. Ovaj udžbenik pored studenata fakulteta koriste i polaznici kurseva i seminara iz obalsti zaštite ljudskih prava, novinari, pripadnici pravne profesije, advokati, ali i šira populacija. Udžbenik je prilagođen nivou obrazovanja u pogledu ljudskih prava u Jugoslaviji i uslovima pod kojima se ona uživaju, kao i tradiciji i istorijskom nasleđu.

(више…)

Prava deteta u Jugoslaviji

Donor: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Usvajanje Konvencije o pravima deteta donete pod okriljem Ujedinjenih nacija poklopilo se sa početkom procesa tranzicije u SR Jugoslaviji. Ratifikacija ovog međunarodnog dokumenta od strane jugoslovenske države nije donela odgovarajuće promene u unutrašnjim pravnim propisima ili usvajanje nekog novog zakonodavstva iz ove oblasti. U Jugoslaviji ne postoji zakon kojim bi se regulisala samo ova pravna materija. Beogradski centar za ljudska prava je pokrenuo ovaj projekat s namerom da se analizira pravna regulativa u pogledu prava dece, da se poveže sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava deteta, da se zalaže za unapređivanje pravnih propisa iz ove oblasti i da nadgleda i redovno izveštava o stanju prava deteta u Jugoslaviji.

(више…)

Savremeno humanitarno pravo

10. фебруара 1996.

Donator: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Interes za humanitarno pravo bio je izazvan masovnim i flagrantnim kršenjima odredaba humanitarnog prava za vreme oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije  u ratovima vođenim od 1991. godine. Osnovni cilj ovog projekta bio je da se proširi znanje i razumevanje iz ove oblasti, da se unapredi svest o pravnim normama i obavezama poštovanja odredaba humanitarnog prava među pripadnicima vojske, političarima, kao i u široj publici. Najverovatnije bi se jedan broj neki ljudi u oružanim snagama, koji su izdavali ili izvršavali naređenja za  teške povrede odredaba humanitarnog prava uzdržali od ovakvog postupanja da su bili svesni da krše odredbe Ženevskih konvencija, kao i toga da ovakvo ponašanje povlači kažnjavanje po odredbama domaćeg krivičnog zakonodavstva i međunarodnog prava. Dodatni razlog za rad na ovom projektu je bila i činjenica da u FR Jugoslaviji i u drugim delovima bivše Jugoslavije međunarodno humanitarno pravo nije bilo dovoljno zastupljeno u obrazovnim programima. (више…)

Međunarodna konferencija: Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama bivše Jugoslavije

Donator: Međunarodna federacija liga za ljudska prava (FIDH), Pariz/Fédération Internationale des ligues des Droits de l΄Homme
Trajanje projekta: septembar 1996

U saradnji s Međunarodnom federacijom liga za ljudska prava iz Pariza, Beogradski centar za ljudska prava je organizovao Međunarodnu konferenciju „Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama sukcesorima SFR Jugoslavije“, Beogard, 26 – 29. septembar 1996. godine, koja je, prvi put od raspada SFRJ okupila u Beogradu veliki broj dugogodišnjih boraca za ljudska prava, predstavnika medija i stručnjaka s cele teritorije bivše SFR Jugoslavije i iz inostranstva, kao i predstavnike nevladinih organizacija iz zemalja koje su imale slična iskustva. (више…)