Kursevi u oblasti ljudskih prava za sudije

15. фебруара 2002.

Donator: Olof Palme Centar, Švedska
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Smatrajući da je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava veoma važno jer se tako direktno utiče na bolju pravni zaštitu građana Beogradski centar za ljudska prava je organizovao pet kurseva o ljudskim pravima za sudije u Srbiji (četiri u Beogradu i jedan na Paliću). Kursevi su trajali deset do dvanaest dana i obuhvatili su sva ljudska prava zaštićena univerzalnim instrumentima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Organizovana su i tri vikend seminara. (више…)

Podsticanje obrazovanja iz oblasti ljudskih prava u školama

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement – CCFD
Trajanje projekta: novembar 2002 – april 2003

Realizacijom ovog projekta Beogradski centar je nastavio aktivnosti započete još 2001. godine – obrazovanje profesora u oblasti ljudskih prava kroz obuku na seminarima organizovanim u raznim regionima Srbije. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava bilo je godinam na veoma niskom nivou ali je posle promena 2000. godine Ministarstvo obrazovanja Srbije posvetilo posebnu pažnju građanskom vaspitanju koje je uvedeno u škole i podržavalo napore nevladinih organizacija da kroz obrazovanje doprinesu reform i pomognu profesortima da savladaju nove oblasti za predavanje i posebno oblast ljudskih prava kao veoma važan segment građanskog vaspitanja. (више…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Beogradskog centra za ljudska prav i nevladinih organizacija iz regiona Balkana kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN) Centar je u 2002. godini započeo trogodišnji regionalni projekat u sardnji sa Centrom za ljudska prav iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim komitetom i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice. Cilj projekta bio je da se izvrši doobuka pravnika iz regiona iz oblasti ljudskih prava budući da većina njih nije u svom obrazovanju na pravnim fakultetima bivše Jugoslavije imala ovaj predmet u nastavnim programima. Ovaj nedostatak se oseća u celom regionu jer sudije, tužioci, sdvokati nisu upoznati sa međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava što je postalo neophodno u procesu tranzicije i usaglašavanja sa standardima evropskih demokratskih država. (више…)

Pasoš za mlade – U pravu si! – Prva faza

Donator: Hodder and Stoughton Educational, Švedski helsinški komitet, Fond za otvoreno društvo, UNICEF, Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Brošura “U pravu si!” kreirana je u 2002. godini i na njoj su raduili saradnici Centra udruženi u Grupu mladih (posebna organizaciona jedinica u okviru Centra). Brošura predstavlja praktičan vodič za mlade u kome su navedene prava i obaveze koje svaki građanin ima po zakonima koji važe u Srbiji. Izdavanje ove brošure bilo je inspirisano sličnom brošurom na engleskom jeziku “Young Citizen’s Passport,” ali je ona adaptirana za potrebe čitalaca u Srbiji. (више…)

Podrška izmenama legislative i unapređenje poštovanja ljudskih prava u pravosuđu u SR

Donator: Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS), Italija
Trajanje projekta: februar 2002 – maj 2003

U prvoj fazi realizacije projekta dvadeset troje sudija iz pet gradova u Srbiji učestvovali sun a intenzivnom kursu iz ljudskih prava. Cilj je bio da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz ove oblasti, da se obrazuju u meri koja bi im omogućila ne samo da koriste znanja koja steknu u svakodnevnom radu već da i sami postanu predavači na seminarima iz oblasti ljudskih prava koje bi u budućnosti organizovao ne samo Beogradski centar za čjudska prava već i državne institucije zadužene za obuku pravosudnih organa. (више…)

Kursevi ljudskih prava za pripadnike polici

Donator: Freedom House
Trajanje projekta: april – oktobar 2002

U periodu od februara do septembra 2002. godine Beogradski centar je organzovao četiri kursa za pripadnike policije iz oblasti ljudskih prava. Zadatak ovog projekta bio je da se policajcima i inspekotrima MUP Srbije približi ideja ljudskih prava i da se upoznaju sa međunarodnim standardima iz ove oblasti. Predavanja su prilagođena ulozi koju policija ima u zaštiti ljudskih prava. Posebna pažnja je bila posvećena onim pravima sa kojima pripadnici policije moraju da se susreću u svom svakodnevnom obavljanju poslova (zabrana mučenja, prava lica lišenih slobode, pravo na privatnost i slobodu ličnosti, zabrana diskriminacije i sl.). (више…)