Prevod knjige “ABC Teaching Human Rights”

15. фебруара 2004.

Donator: Kancelarija UN Visokog komesara za ljudska prava/UN Office of the High Commissioner for Human Rights
Trajanje projekta: decembar 2004 – juni 2005

Beogradski centar za ljudska prava je preveo knjigu ABC Teachuin Human Rights (Podučavanje ljudskim pravima – praktične aktivnosti za osnovne i srednje škole) želeći da ona pomogne nastavnicima kao veoma koristan priručnik u obrazovanju iz oblasti ljudskih prava jer nema dovoljno literature koja bi mogla da bude korišćena u nastavi. Knjiga je pristupačno sredstvo za obrazovanje i nudi praktičan savet nastavnicima i drugim obrazovnim radnicima, koji žele da unaprede svest o ljudskim pravima i ponašanje dece u osnovnim i srednjim školama. Knjiga sadrži i predloge za razvoj aktivnosti učenja. (више…)

Izveštaj – Ljudska prava u Srbiji 2004

Donator: Fond za otvoreno drustvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Kao i svake godine cilj Izveštaja je da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja i praksa u oblasti ljudskih prava. Analiza je utvrdila obim u kome je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kultirnim pravima. (више…)

Škola ljudskih prava za buduće predavače (trening za trenere) – podizanje svesti i znanja o važnosti i značaju ljudskih prava u uticajnim društvenim grupama – seminar za parlamentarce i novinare

9. јануара 2004.

Donator : Olof Palme Centar
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Trening za trenere – Škola ljudskih prava za buduće pedavače
 
Cilj projekta je bio da se kod mladih ljudi u Srbiji podigne svest o značaju ljudskih prava u našem pravnom sistemu i da ih upozna sa istorijom ideje ljudskih prava, međunarodnim i nacionalnim izvorima ljudskih prava, praksom međunarodnih organa i sistemima zaštite, standardima prihvaćenim u Evropskoj konvenciji o ljudskjim pravima i osnovnim slobodama i pojedinim pravima koja se garantuju međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala naša zemlja. (више…)

Mogućnosti finansiranja i kontrola trošenja sredstava iz budžeta Republike Srbije namenjenih borbi protiv trgovine ljudima

Donator:  Katolička služba pomoći
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Cilj ovog projekta bilo je promovisanje transparentnosti rada državnih ograna prema civilnom društvu kao i pokušaj da se utiče na vladu da od sredstava koja se izdvajaju za borbu protiv trgovine ljudima jedan deo bude usmeren na aktivnosti nevladiniog sektora. Napravljena je uporedna analiza i pokazano je da po pravilu sredstva koja se dodeljuju nevladinom sektoru transparentno troše i da akcije koje nevladine organizacije preduzimaju daje rezultate. (више…)

Unapređivanje pravne kulture (u saradnji sa Društvom sudija Srbije)

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: mart – septembar 2004

Ovaj projekat imao je za cilj unapređenje pravne kulture u Srbiji kroz obrazovanje u oblasti ljudskih prava i vladavine prava. Naročita pažnja posvećena je značaju pravosuđa u izgradnji demokratkog društva pa su kao predavači bile angažovane sudije, članovi Društva sudija Srbije. Namera je bila da se podigne svest građana kroz organizaciju tribina u gradovima širom Srbije i da se građani upoznaju sa posledicama narkomanije, AIDS, trgovine ljudskim bićima, seksualnog zlostavljanja, itd. Kroz predavanja učesnici su upoznati sa najznačajnijim državnim ustanovama i svojim pravima u vezi s njima, o neophodnosti izgradnje stabilnih institucija i poštovanju ljudskih prava. (више…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Beogradski centar za ljudska prava je ovaj projekat sprovodio sa partnerima: Centrom za ljudska prava iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim odborom i Akcijom za ljuduska prava iz Podgorice.
Tokom 2004 godine održano je osam seminara za po trideset učesnika, dva u Sarajevu, i po jedan u Beogradu, Puli, Novom Sadu, Opatiji, Igalu i Budvi. (више…)