Regionalni izveštaj o ljudskim pravima

15. фебруара 2005.

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: januar 2005 – decembar 2005

Rezultata ovog projekat bio je sveobuhvatni izveštaj o ljudskim pravima sa detaljnim i informacijama o zakondavstvu, praksi i stavovim agrađana o poštovanju ljudkih prava u regionu Balkana. Izveštaj sadrži i preporuke za poboljšanje zakonodavstva i propusta koji su napravljeni u implementaciji standarda koji se odnose na ljudska prava. Pored toga Izveštaj sadrži i analizu nacionalnih zakonodavsatva u odnosu na međunarodne standarde. (више…)

Poreska reforma za ljudska prava

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: novembar 2005 – mart 2006

Beogradski centar za ljudska prava, Akcija za ljudska prava iz Podgorice i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava iz Zagreba su se, u drugoj polovini 2005. godine upustili u realizaciju projekta Poreska reforma za podršku NVO za unapređenje ljudskih prava, razvoj civilnog društva i demokratije. (више…)

Seminari i radionice o ljudskim pravima u srednjim školama u Srbiji

9. јануара 2005.

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement  – CCFD

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Ciljna grupa ovog projekat bili su srednjoškolci koji u školi uče  francuski jezik. Projekat je uključio preko 100 srednjoškolaca i desetak profesora francuskog jezika i građanskog vaspitanja. Održana su četiri seminara na kojima je učestvovalo oko 30 učnika srednjih škola. Program seminara su činila predavanja o istoriji, razvoju i konceptu ljudskih prava. (више…)

Jačanje obrazovanja u oblasti ljudskih prava među mladim profesionalcima i studentima kroz praksu i treninge

Donator : Olof Palme Center

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta organizovao nekoliko aktivnosti: godišnju Školu ljudskih prava za buduće predavače od 12 do 21 oktobra; pet seminara za učesnike predhodne Škole ljudskih prava za buduće predavače ( 25-27 aprila, 28-30 aprila, 6-8 maja, 9-11 maja i 16-18 maja ) ; i izdavanje zbirke tekstova Novi talas, zbirke najboljih tekstova učesnika predhodne i ove Škole ljudskih prava za buduće predavače. (више…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian people Ais

Trajanje projekta: april 2005- april 2006

Projekat je počeo još 2002. godine kao dugoročni projekat obuke pravnika iz država bivše Jugoslavije, a pored obuke ima za cilj i razmenu iskustava i unapređenje saradnje pravnika iz celog regiona koja je zbog ratova na prostorima bivše Jugoslavije dugo bila prekinuta. U sprovođenju ovog projekta pored Beogradskog centra za ljudska prava učestvuju Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava, Centar za ljudska prava iz Sarajeva, Akcija za ljudska prava iz Crne Gore i FORUM – Centar za Strateško istraživanje i dokumentaciju. (више…)

Zbirka odluka o ljudskim pravima III – Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani disktiminacije

Donator: Švedski Helsinški komitet/Swedish Helsinki Committee

Trajanje projekta: jun 2005 – januar 2006

Beogradski centar za ljudska prava je objavio zbirku presuda Evropskog suda o zabrani diskriminaciji, treću po redu u biblioteci Dokumenta. Ideja da se prevedu važne presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na diskriminaciju pojavila se zbog toga što smatramo da u domaćoj sudskoj praksi ima veoma mali broj slučajeva u kojima se sudovi bave diskriminacijom jer nema dovoljno interesa u društvu da se ove pojave sankcionišu a ni svesti žrtava diskriminacije o tome da mogu da pokrenu postupke u kojima bi tražili naknadu za povredu nekog prava i diskriminatorskog postupka nekog državnog organa. (више…)