Ljudska prava u Srbiji 2007

15. фебруара 2007.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Nemačka ambasada u Beogradu

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Ovaj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava je deseti po redu koje Beogradski centar za ljudska prava već čitavu deceniju objavljuje kao jedini sintetički i sveobuhvatan izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji, čija je svrha da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja u oblasti ljudskih prava. Analiza domaćeg zakonodavstva svodi se na istraživanje koliko je ono i u kojoj meri usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. (више…)

Ljudska prava i biznis

Donator: ADI Sarajevo

Trajanje projekta: januar – juni 2007

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru projekta proizveo dokument u kome se prikazuje razvoj i mogućnosti saradnje između nevladinih organizacija i privrede i biznisa. Ova analiza je sačinjena uz podršku i stručnu pomoć Danskog instituta za ljudska prava (Danish Institute for Human Rights – DIHR). Više o Human Rights and Business programu Danskog instituta za ljudska prava možete saznati na sajtu www.humanrightsbusiness.org. (више…)

Ljudska prava za budućnost

9. јануара 2007.

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica. (више…)

Login Ljudska prava

Donator: Delegacija Evropske komisije u Beogradu, Ambasada Nemačke u Beogradu i Ron Brown fondacija / Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, German Embassy in Belgrade and Ron Brown Foundation  

Trajanje projekta: mart 2007 – mart 2008

Ovaj projekat je trajao godinu dana i realizovan je u deset škola u Srbiji. U prvoj fazi projekta Beogradski centar je proizveo knjigu o glavnim religijama u svetu (hrišćanstvo, budizam i islam). Autori ove knjige su Dino Abazović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prof. Milan Vukomanović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Jelena Radojković iz Beogradskog centra za ljudska prava. Pošto je knjiga izašla iz štampe održano je deset dvodnevnih seminara u Kovačici, Subotici, Požarevcu, Prijepolju, Bujanovcu, Dimitrovgradu, Negotinu, Šapcu, Čačku i Vladičinom hanu. Nešto više od 400 srednjoškolaca pohađalo je seminare. (више…)

Slobodan pristup informacijama – Imam pravo da znam

Donator: ABA – CEELI

Trajanje projekta: juni 2007 – februar 2008

U novembru 2004. godine Narodna skupština Srbije je usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kada je zakon počeo da se primenjuje pojavile su se teškoće i otvorila neka pitanja. Državni organi koji su zaduženi za dostavljanje informacija po zahtevima pojedinaca, organizacija ili medija nisu bili spremni da odgovore na pravi način na zahteve koji su pristizali u njihove institucije. Ostala je uvrežena praksa čuvanja tajni i otežavanja pristupa informacijama. S druge strane i građani, novinari i aktivisti nevladinih organizacija nisu često koristili ovaj zakon iz mnogih razloga (nedovoljno su bili upoznati s odredbama zakona, načinu kako se podnose zahtevi ili nisu imali poverenja u institucije koje bi trebalo da obezbede informacije). (више…)

Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava i prava lica lišenih slobode

Donator: Švedski helsinški komitet / Swedish Helsinki Committee  

Trajanje projekta: juli 2007 – juni 2008

Postupanje sa licima lišenim slobode u skladu s standardima koje propisuje Evropska konvencija i praksa Evropskog suda je pitanje koje je Centar uočio kao važno za praksu sudova u Srbiji. U Srbiji pre svega nema dovoljno obučenih sudija koji poznaju ovu oblast i praksu Evropskog suda za ljudska prava. (више…)