Evropske integracije Srbije: sprovodjenje prioriteta Evropskog partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi

18. фебруара 2009.

Donator: Britansko Ministrarstvo inostranih poslova (FCO), Fond za otvoreno društvo, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

Trajanje projekta: jun 2009 – jun 2010

Ovaj projekat predstavlja najnoviju fazu razvoja dugoročnog Programa koji je započet još 1999. godine u sardnji sa AIRE Centrom iz Londona i koji se u prvoj fazi bavio obrazovanjem pripadnika pravosudnih organa o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, njenoj primeni na nacionalnom nivou i praksi Evropskog suda za ljudska prava. Veliki broj nosilaca pravosudnih funkcija učetvovalo je na seminarima koji su organizovani nekoliko puta godišnje. Program projekta je kreiran i realizovan u saradnji sa predstavnicima Pravosudnog centra Republike Srbije, predstavnicima Vrhovnog, Ustavnog kao i ostalih sudova. (више…)

Izveštaj – Ljudska prava u Srbiji 2009

15. фебруара 2009.

Donator: Ambasada SR Nemačke u Srbiji

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2009

Beogradski centar za ljudska prava već jedanaest godina objavljuje svoj sintetički i sveobuhvatan izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji, čija je svrha da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja u oblasti ljudskih prava. Analiza je posebno usmerena na utvrđivanje obima u kome je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.Cilj izdavanja Izveštaja o stanju ljudskih prava je da se ukaže na pozitivna rešenja i na nedostatke u zakonodavstvu i praksi kako bi se unapredilo poštovanje ljudskih prava u Srbiji. (више…)

Join in – Pridružimo se

9. јануара 2009.

Donator: Špnska agencija za razvoj / Spanish Agency for International Development cooperation – AECID

Trajanje projekta: januar 2009 – jun 2010

Projekat Pridružimo se ima za cilj suzbijanje predrasuda, ksenofobije, netolerancije među srednjoškolcima u Srbiji. Razlog za realizaciju ovog projekta bilo je mišljenje da koreni nekih pogrešnih ubeđenja kod mlađe generacije leže u nepoznavanju drugih kultura i dugogodišnjoj izolaciji zbog sankcija koje su trajale skoro deceniju i onemogućavale slobodno kretanje mladih i razmenu iskustava sa vršnjacima iz drugih zemalja. Pored srednjoškolaca ciljna grupa bili su i profesori građanskog vaspitanja koji su imali aktivnu ulogu u seminarima. Pridružimo se je interaktivni projekat u smislu metodologije i pristupa predavanjima, a cilj projekta nije samo da motiviše učenike, već i da ih obuči i stimuliše da postanu angažovaniji u širenju ideja i vrednosti koje su odlika  demokratskih društava. (више…)

MORE- Praćenje i izveštavanje o primeni međunarodnih standarda i ispunjavanju obaveza (razvoj kapaciteta nevladinih organizacija)

Donor: Evropska unija / European Commission – Delegation in the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2010

Jedna od osnovnih aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava jeste praćenje ispunjavanja obaveza države u oblasti ljudskih prava. Centar prati poštovanje ljudskih prava u našoj zemlji i o tome izveštava, pre svega kroz svoj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava, u kome se proučava domaće zakonodavstvo o ljudskim pravima i njegova usaglašenost s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, pre svega s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Paktom o građanskim i političkim pravima i Paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. U izveštajima se takođe proučava i kako se pojedina prava poštuju u praksi. (више…)

Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2009

Ovaj projekat se sastoji od dva modula. Modul I sproveden je od januara do jula 2009.godine sa ciljem da 150 srdnjoškolaca iz Užica, Šapca i Kovačice dobiju priliku da nauče više o ljudskm pravima, pravu na zdravu životnu sredinu i učešću građanja u donošenju odluka u lokalnoj samupravi. (више…)

Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji, Norveška ambasada u Srbiji i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji.  

Trajanje projekta: mart 2009 – jul 2013.

U saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose, odnosno Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, kao i Forumom za bezbednost i demokratiju, Centrom za mir i razvoj demokratije i Centrom za evroatlantske studije, Beogradski centar za ljudska prava je u periodu od marta 2009. godine do jula 2013. godine sprovodio projekat čiji je cilj bilo uključivanje civilnog društva u postupak reforme policije. Projekat je u najvećem delu bio istraživački, a rezultat istraživanja su periodično objavljivani predlozi praktične politike, namenjeni donosiocima odluka koje se mogu odnositi na rad policije.    (више…)