Napad na Rome

15. jun 2010.
Beogradski centar za ljudska prava osuđuje napade na pripadnike romske nacionalne manjine u selu Jabuka kod Pančeva i naglašava da je država jedina nadležna da u pravičnom postupku sudi učiniocima krivičnih dela. Ovi događaji zahtevaju brzu i odlučnu akciju policije radi slanja jasne poruke da su odmazda i retribucija neprihvatljive, a pored toga što su inkriminisane zakonom, predstavljaju i kršenje osnovnih ljudskih prava. Samoorganizovanje meštana radi kažnjavanja čitave zajednice zbog navodnog prestupa pojedinca je nedopustivo u demokratskom društvu. Posebna opasnost je u tome što ova situacija nije usamljen slučaj već predstavlja indikativan primer rasne, nacionalne i verske mržnje koja poslednjih godina eskalira u različitim prilikama. (više…)

Pretnje Inicijativi mladih za ljudska prava

8. jun 2010.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog pretnji upućenih saradnicima nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava jer su organizovali akciju čiji je cilj bio da se podseti na ratne zločine u Tuzli. Ovaj incident samo je još jedan u nizu napada na članove nevladinih organizacija, naročito onih koje se bave unapređenjem i zaštitom ljudskih prava. Iako je Inicijativa mladih prijavila pretnje nadležnim organima, dosadašnje iskustvo pokazuje da ovakvi slučajevi najčešće ostaju neistraženi i nekažnjeni. (više…)

Protokol broj 14

1. jun 2010.
Protokol broj 14 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji predviđa reformu Evropskog suda za ljudska prava 1 juna 2010 godine stupio je na snagu. Reforma Evropskog suda za ljudska prava, između ostalog, predviđa uvođenje sudije pojedinca koji će odlučivati o prihvatljivosti predstavke, novi kriterijum za donošenje odluke o prihvatljivosti predstavke – značajnije oštećenje (significant disadvantage) kao i mogućnost ratifikovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane Evropske Unije. (više…)

Apsolutna zabrana prava glasa licima pod delimičnim starateljstvom predstavlja kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

26. maj 2010.
Evropski sud za ljudska prava je u presudi Alajos Kiss protiv Mađarske, predstavka br. 38832/06 od 20. maja 2010. godine stao na stanovište da sveobuhvatno i automatsko ograničenje prava glasa lica koja su stavljena pod delimično starateljstvo predstavlja kršenje Evropske konvencije. Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost da bi neusklađenost domaćeg zakonodavstva i prakse sa stavom Evropskog suda izraženim u navedenoj presudi mogla dovesti do povrede člana 3 Protokola 1 Konvencije koji jamči pravo na slobodne izbore. (više…)

Izabrati kandidata za Poverenika koji uživa podršku

12. februar 2010.
Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije da podrže kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji ispunjava sve zakonske uslove i koga podržavaju organizacije koje se bave pravima manjinskih grupa i ljudskim pravima. Istovremeno, apelujemo na Demokratsku stranku da povuče predlog za kandidata dr Milutina Đuričića, s obzirom da on ne uživa podršku korisnika Zakona o zabrani diskriminacije, kao i s obzirom na to da se čini da ovaj kandidat ne ispunjava zakonom propisane uslove za izbor. Očekujemo od svih poslanickih grupa koje su glasale za Zakon protiv diskriminacije da podrže Gorana Miletića, kandidata iza koga je stalo vise od 160 organizacija civilnog društva i koji jedini ispunjava zakonske uslove vezane za stručnost i visoke moralne kvalitete. (više…)