Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

10. децембра 2013.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (ZNSNM) stupio je na snagu septembra 2009. godine. Namera zakonodavca da, preko nadležnosti koje su poverene nacionalnim savetima, obezbedi nacionalnim manjinama u Srbiji široku autonomiju u odlučivanju radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, mora se oceniti kao pozitivna. Ipak, za više od četiri godine primene ovog zakona uočene su brojne manjkavosti. Problemi ostvarivanja prava nacionalnih manjina javili su se u svim oblastima koje ovaj zakon reguliše. Početkom ove godine podneta je inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba zakona koje se mahom odnose na nadležnosti nacionalnih saveta. Ustavni sud još uvek nije doneo odluku po ovom pitanju. (више…)

Saopštenje povodom smeštaja za tražioce azila

28. новембра 2013.

Beogradski centar za ljudska prava izražava veliku zabrinutost zbog situacije u kojoj se tražioci azila nalaze u Republici Srbiji. Problem oko nedovoljnih smeštajnih kapaciteta za tražioce azila postoji već duže od godinu dana i neprihvatljivo je da Komeserijat za izbeglice još uvek nije našao trajno rešenje za ovaj problem. Ne samo u vidu otvaranja novog centra za azil, već i u vidu podizanja svesti građana o značaju pružanja pomoći tražiocima azila. Ukoliko se tražiocima azila ne obezbedi adekvatan smeštaj, Republika Srbija se dovodi u poziciju da sa njima postupa nečovečno i ponižavajuće, što povlači i odgovornost pred Evropskim sudom za ljudska prav zbog kršenja člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja je apsolutna i ne može se derogirati. Problem smeštaja jeste samo manifestacija jednog dubljeg i složenijeg problema, a to je sistemska neefikasnost postupka azila u Srbiji. (више…)

Neustavne odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama

24. јуна 2013.

Ustavni sud je na sednici održanoj 13. juna 2013. godine doneo odluku kojom je proglasio neustavnim članove 128, st. 1 i st. 5 i 129, st. 4 Zakona o elektronskim komunikacijama. Ove odredbe Zakona bile su u suprotnosti sa članom 41 Ustava Republike Srbije kojim je garantovano pravo na tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja, i koji odstupanja od garantovanih prava dozvoljava samo na osnovu odluke suda i ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije. Naime, Zakon nalaže obavezu operatora da čuva podatke o ostvarenoj komunikaciji svojih korisnika 12 meseci od dana obavljanja komunikacije. Operator je bio u obavezi da omogući pristup zadržanim podacima ili da bez odlaganja omogući dostavljanje zadržanih podataka na osnovu zahteva nadležnog državnog organa. (више…)

Parada ponosa Beograd i Beogradski centar za ljudska prava

29. априла 2013.


parada_ponosa
logo centraParada ponosa Beograd i Beogradski centar za ljudska prava pozdravljaju odluku Ustavnog suda Srbije od 18. aprila 2013. kojom je zaključeno da je Republika Srbija zabranom Parade ponosa 2011. povredila Ustavom garantovana pravana slobodu okupljanja, pravno sredstvo i sudsku zaštitu. Ova odluka se odnosi na ustavnu žalbu koju su podneli organizatori Beograd Prajda, a koje su zastupali eksperti Beogradskog centra za ljudska prava. (више…)