Uključivanje uživo

19. jun 2017.

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje: jun 2017 – januar 2018

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije sprovodi pilot projekat „Uključivanje uživo“ u šest lokalnih zajednica – Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. (više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

31. januar 2017.

Donator: OXFAM Italia 

Trajanje: januar – maj 2017 

Projekat je imao za svrhu pružanje podrške izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica. 

Cilje projekta je bio da unapredi profesionalne kapacitet mladih novinara koji su na početku profesionalne karijere za praćenje i izveštavanje o pitanjima od značaja za promociju ljudskih prava i razvoj vladavine prava; da promoviše i učvrsti ulogu medija u podizanju svesti javnosti o pitanjima upravljanja migracijama i izgradnje sistema azila; i da omogući povezivanje mladih novinara sa pravnim stručnjacima, donosiocima odluka iz državnih tela i međunarodnih organizacija, novinarima, itd. Ti ciljevi su ispunjeni kroz organizovanje dva dvodnevna treninga za mlade novinare na temu migracija i tražioca azil. Osam reportaža koje su proizveli mladi novinari su plasirani u medije. Takođe je jedan od proizvoda ovog projekta bio izveštaj napisan u saradnji sa Makedonskom organizacijom MYLA i OXFAM-om, A Dangerous Game, koji dokumentuje kršenja prava izbeglica u njihovoj potrazi za utočištem.