Promocija i zaštita ljudskih prava u Srbiji

1. новембра 2019.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija

Trajanje projekta: novembar 2019. – februar 2020.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat će odgovoriti na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji, osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim drugim vrednostima.

 Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava Vojin Dimitrijević, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Školu ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina, i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, oblicima zaštite i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz nevladinih organizacija.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku,  sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), kao i njihovu primenu u praksi. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, i Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.

Upoznavanje lica kojima je odobreno pravo na azil sa srpskom kulturom, istorijom i ustavnim uređenjem

30. јула 2019.

Donator: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Beogradski centar za ljudska prava po drugi put sprovodi Program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja licima kojima je priznato pravo na azil sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u skladu sa Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na azil. (више…)

Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

10. јуна 2019.

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Trajanje projekta: maj 2019 – oktobar 2019

macka slicicaOd 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. (више…)

NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih

5. јуна 2019.

proj

 

 

 

 

 

Donator:  Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) 
Trajanje projekta:  decembar 2018 – septembar 2020 

Projekat: Zapošljavanje mladih, fokusiran na društvene inovacije u oblasti zapošljivosti mladih, naglašavajući međusektorsku saradnju kako bi se obezbedila održiva rešenja za potrebe mladih.

Beogradski centar za ljudska prava realizuje projekat u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i organizacijom Empirija.  (више…)

Moj grad, moja prava: Škole ljudskih prava i vladavine prava za mlade

13. маја 2019.

Donator: Misija OEBS u Srbiji
Trajanje projekta: maj –  novembar 2019

Beogradski centar za ljudska prava treću godinu za redom sprovodi projekat Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade, uz podršku Misije OEBS u Sribiji. Cilj projekta je da se mladi ljudi širom Srbije upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava, pitanjima diskriminacije, vladavine prava, i kreiranja predloga javnih politika. Takođe, učesnici škola će biti podstaknuti da prepoznaju i analiziraju kršenja ljudskih prava i druge probleme sa kojima se mladi susreću, ali i da razviju konkretna rešenja i daju doprinos unapređenju poštovanja ljudskih prava u svojoj zajednici.  (више…)

Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

9. априла 2019.

Donator: Međunarodna organizacija za migracije
Trajanje projekta: april 2019 – septembar 2019

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata. (више…)