Podjednako = važni

28. decembar 2021.

Donator: Ambasada SAD u Srbiji
Trajanje projekta: 1. septembar 2021 – 31. avgust 2022.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih od 15 do 30 godina o socijalnoj (ne)pravdi i socijalnoj (ne)jednakosti izvođenjem dramskih radionica/dramskih simulacija. Ove radionice uključuju i 12 edukatora/edukatorki, nastavnika/nastavnica i trenera/trenerki iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja koji su uključeni u razvijanje novog dramskog metoda/kurikuluma za rad sa mladima. 
Radionice/simulacije se održavaju u Beogradu, Subotici, Novom Pazaru, Novom Sadu, Vranju, Prijepolju, Pirotu i Leskovcu. Projekat takođe obezbeđuje razumevanje mladih u povezanosti njihovih identiteta sa višestrukom diskriminacijom, nepravdom i nejednakostima. Drama i neformalno obrazovanje utiču na stavove, emocije i akcije, zbog čega će ovaj nastavni plan i program motivisati mlade da učestvuju u rešavanju navedenih pitanja.

Migrants’ Rights Media Watchdogs

Trajanje projekta: 15. jul 2021 – 15. decembar 2021.
Donator: Međunarodna organizacija za migracije i Evropska unija u Srbiji
Medijski partner projekta: Magazin Oblakoder

Program Youth Media Intercultural Hub okupio je mlade aktiviste/tkinje i novinare/rke iz Beograda, Šida, Vranja i Kikinde u cilju informisanja o pravima migranata i izveštavanja u medijima o ovoj osetljivoj grupi. Realizovan je kao konstantna kampanja informacija o ostvarivanju prava migranata, sa posebnim osvrtom na mlade iz migrantske populacije.
Glavne aktivnosti na projektu:
-Trening jačanja kapaciteta za 14 mladih ljudi iz 4 grada o interkulturalnosti, integraciji, društvenoj koheziji, medijskom izveštavanju, medijskoj pismenosti i kreiranju medijskih sadržaja.
-Rad sa mentorima na stvaranju medijskih sadržaja za Youth Media Intercultural Hub – posebnoj sekciji magazina Oblakoder za sadržaje mladih sa programa.
-Pokrenut je podkast “Priče o zmajevima” koji ispituje iskustva mladih ljudi iz različitih kulturoloških stvarnosti, a emitovan je na platformama Mix Cloud i Spotify.
-Finalni događaj “Priče o zmajevima UŽIVO” na kome su mladi dobili priliku da se uključe u organizaciju i promociju događaja, kao i u snimanje podkasta uživo.

Girls Advance Lab

20. decembar 2021.

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji
Trajanje projekta: 2. jun 2021 – 30. novembar 2021.
Partneri: UNFPA Srbija, UNFPA BiH, Fondacija Mozaik i Teta Violeta

Girls Advance Lab je projekat koji ima za cilj osnaživanje devojaka i devojčica kroz mentorstvo, podršku i promociju aktivnosti pet timova iz Republike Srbije, dok je projekat podržao i pet timova iz Bosne i Hercegovine. Projekat je strukturisan kao mentorski sistem razvijanja inicijativa mladih devojaka i devojčica koje se fokusiraju na konkretne problema i nude nesvakidašnja rešenja.
Ideja za projektom nastala je kao odgovor na činjenicu da se žene, devojke i devojčice suočavaju sa neravnopravnošću i nedostatkom jednakih prilika, a COVID-19 je samo pogoršao napredak postignut u poboljšanju njihovog položaja. Glavne aktivnosti obuhvatile su mentorske sastanke i podršku u implementiranju inicijativa pet timova iz Republike Srbije, kao i koordinaciju sa partnerima i promociju aktivnosti timova i njihovu prepoznatljivost u zajednici.

Izgradnja poverenja – Imunizacija #NaTebiJe

17. decembar 2021.

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugi partneri
Partner: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd
Trajanje projekta: 1. maj 2021 – 30. novembar 2021.

Projekat imunizacije #NaTebiJe ima za cilj izgradnju poverenja mladih u preporuke struke kada su u pitanju imunizacija i epidemiološke mere, a predstavlja odgovor na slab odziv mladih ljudi na vakcinaciju protiv korona virusa, uzrokovan dezinformacijama, nezainteresovanošću i nepoverenjem mladih u sam proces imunizacije. Kampanja “NaTebiJe” stavlja mlade u fokus, daje im prostor da pitaju, da izraze svoje nedoumice i nudi odgovore i konkretne informacije, naglašavajući individualni doprinos koji oni mogu da daju u kontroli epidemije. U tu svrhu otvoren je mejl pitanjavakcinacija@zzzzsbg.rs na koji su mladi slali stručnom timu Studentske poliklinike sva svoja pitanja u vezi vakcinacije i korona virusa, a koji su kasnije predočeni u tri brošure sa najčešće postavljenim pitanjima mladih. Tokom projekta su održana tri događaja sa stručnim timovima lekara i lekarki, a kampanja je obuhvatila i ilustracije, vizuale, podsticanje diskusije o ovoj temi na socijalnim mrežama kao i video #MenjajBrojke.

Zaštita i promocija ljudskih prava u Srbiji

14. decembar 2021.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice
Trajanje projekta: novembar 2021 – februar 2022.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat odgovora na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji i to osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim vrednostima.

Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Škola ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, studije slučaja i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, načinima zaštite prava i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz organizacija civilnog društva.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku, sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju, i ocenu njihove primene u praksi. Saradnici Centra redovno prate medije, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, a Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.

Anti-fejk – program osnaživanja mladih u oblasti medijske i informacione pismenosti

13. decembar 2021.

Donator: Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“
Trajanje: 1. oktobar 2021 – 30. april 2022. godine.

Cilj projekta usmeren je na osnaživanje mladih i njihovo osposobljavanje da se samostalno snalaze i orijentišu u medijskom i digitalnom prostoru kroz jačanje znanja i veština u oblasti medijske i informacione pismenosti. Mladi, koji u veoma ranom dobu pristupaju medijima i društvenim mrežama, neretko nemaju dovoljno znanja o propagandnim tehnikama i metodama manipulacije koje su prisutne kako na mrežama, tako i u medijima. Mladi često nisu u stanju da prepoznaju lažne vesti, a na osnovu svoje internet sredine stvaraju sliku o svetu koji ih okružuje. Upravo zbog tog neznanja, njihova osnovna ljudska prava, posebno pravo na informisanost bivaju ugrožena.

Kako bi pokušao da utiče na osnaživanje mladih i osvešćivanje ovog problema, Oblakoder u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava pokrenuo je projekat Anti-fejk – program osnaživanja mladih u oblasti medijske i informacione pismenosti, koji teži da doprinese osamostaljivanju mladih u medijskom i digitalnom prostoru. Edukacija u ovoj oblasti je ključna i mora biti prilagođena logici i jeziku mladih, a Oblakoder već tri godine mladima uspešno predstavlja kompleksne društvene probleme i pitanja koja utiču na njihov život, dok Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava organizuje edukativne programe za mlade.