Zaštita prava zdravstvenih radnika

21. јула 2021.

Donator: Balkan Trust for Democracy
Trajanje: 1. maj 2021 – 30. april 2022.

Cilj projekta je zaštita i promocija ljudskih prava zdravstvenih radnika i posebno lekara tokom i posle pandemije Covid-19. Praksa pokazuje da su ljudska prava lekara bila ozbiljno ugrožena tokom borbe protiv virusa i da nije bilo adekvatne prevencije ili reakcije za zaštitu njihovih prava. Ovim projektom, detaljnom analizom sa preporukama, širokom međusektorskom debatom i aktivnostima zagovaranja želimo da zaštitimo ljudska prava zdravstvenih radnika i poboljšamo njihov položaj.

Aktivnosti na projektu uključuju: sprovođenje istraživanja o kršenju ljudskih prava lekara tokom pandemije i izradu Analize; široka međusektorska diskusija o ovim kršenjima i pronalaženje rešenja za identifikovane probleme i načine za poboljšanje položaja zdravstvenih radnika i zaštitu njihovih ljudskih prava. Kampanje zagovaranja i promocije radi pokretanja različitih mehanizama zaštite / odgovornosti za kršenje prava lekara sprovodiće se tokom čitavog projekta.

 

Pravna podrška žrtvama policijskog zlostavljanja na julskim protestima 2020. godine i analiza sudske i tužilačke prakse u oblasti zabrane zlostavljanja od januara 2018. do juna 2020.

7. априла 2021.

Donator: ECNL – European Center for Not-for-Profit Law
Trajanje: 1. januar – 15. jun 2021.

ECNL (Evropski centar za neprofitno pravo) pruža podršku Beogradskom centru za ljudska prava za realizaciju aktivnosti koje se odnose na:

  • Pravnu podršku za 18 žrtava policijskog zlostavljanja tokom protesta održanih u julu 2020;
  • Istraživanje javnog mnjenja o obaveštenosti građana o ljudskim pravima u slučaju hapšenja i zlostavljanja od strane javnih službenika i o njihovim stavovima o efektima policijske brutalnosti tokom julskih protesta na ostvarivanje slobode okupljanja;
  • Pripremu analize postupanja nadležnih organa (javnih tužilaštava, policije, Zaštitnika građana i dr.) po navodima građana da su bili izloženi policijskom zlostavljanju tokom protesta u julu 2020. godine, sa stanovišta temeljnosti, hitnosti i nepristrasnosti istrage;
  • Pripremu analize tužilačke i sudske prakse u slučajevima zlostavljanja i mučenja od početka 2018. godine do kraja prve polovine 2020. godine;
  • Izradu edukativnih materijala za građane o dokumentovanju mučenja i zlostavljanja i ostvarivanju prava tokom lišenja slobode, koji će biti objavljeni i predstavljeni na društvenim mrežama, novinama i internet-portalima);
  • Formulisanje zakonskih preporuka i inicijativa za izmenu postojećeg pravnog okvira, koje će biti upućene nadležnim organima i javnosti;
  • Izradu publikacije sa sumiranim rezutlatima projekta.