25 godina istorije borbe za ljudska prava u Srbiji

22. децембра 2020.

 

Beogradski centar za ljudska prava obeležava 25 godina postojanja.

Centar za ljudska prava osnovan je 1995. godine kao udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Od svog osnivanja do danas, Centar predstavlja organizacija koja nastoji da podigne svest građana u Srbiji o značaju i dometima ideje ljudskih prava i individulanih sloboda, i stvori klimu za njihovo puno uvažavanje.

Među brojnim postignućima i uspesima, Beogradski centar za ljudska prava sa ponosom izdvaja edukaciju i obrazovanje mladih, prvenstveno kroz Školu ljudskih prava Vojin Dimitrijević, ali i kroz na stotine održanih seminara, obuka, radionica, treninga ne samo za mlade nego i za brojne pravnike, sudije, tužioce, advokate, policajce, novinare, nastavnike, za veliki broj ljudi zainteresovanih za obrazovanje u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava.

Tokom 25 godina rada Beogradski centar za ljudska prava je objavio više od 150 knjiga, izveštaja, udžbenika i drugih publikacija razvijajući od svog osnivanja izdavačku delatnost. Budući da je istraživanje o stanju ljudskih prava u zemlji i posmatranje kako državni organi ispunjavaju obaveze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima jedna od glavnih aktivnosti, Centar od 1998. svake godine izdaje Izveštaj o stanju ljudskih prava. Verujemo da će ovi izveštaji poslužiti da se istražuje istorija koja se odnosi na stanje ljudskih prava u Srbiji u periodu od dve decenije. 

Održano je 25 Škola ljudskih prava u Srbiji kroz koje je prošlo na stotine studenata redovnih i poslediplomskih studija. Centar je takođe organizivao i 15 regionalnih Škola ljudskih prava za sudije i mlade – buduće donosioce odluka. Tokom dve i po decenije rada Beogradski centar za ljudska prava pružao je konkretnu pomoć i trudio se da svojim aktivnostima, zalaganjem i ekspertizom unapredi stanje ljudskih prava i doprinese ostvarivanju ljudskih prava građanima i građankama Srbije. 


Za Beogradski centar za ljudska prava vezani su ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, politikolozi, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži već 25 godina. Do sada je u cilju unapređenja ljudskih prava relaizovano više od 200 projekata, koje je finansiralo preko 60 donatora. Centar je organizovao više od 650 seminara, obuka, predavanja, konferencija i okruglih stolova u zemlji i regionu na kojima je predavalo preko 300 najuglednijih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Tokom više od dve decenije postojanja oblasti i polja rada Centra su se menjala, proširivala i prilagođavala, dok je delatnost Centra sve vreme usmerena ka unapređenju ljudskih prava u cilju uvažavanja same ideje ljudskih prava, podizanju svesti građana o značaju pitanja koja se tiču ljudskih prava i individulanih sloboda, pokretanju javnog mnenja u prilog njihovog punog poštovanja i zaštite. Nakon 25 godina rada, jasno je da je borba za unaprđenje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji neprestana i da nikada, bez obzira na uslove i okolnosti, nema odustajanja.