Ipek protiv Turske

(Predstavka br. 25760/94)

Presuda od 17.2.2004

Činjenice: Stranke u postupku se spore oko činjenica. Imajući u vidu dokumentovane dokaze podnete od strane stranaka i uzimanje dokaza svedoka od strane predstavnika Suda, Sud je ustanovio sledeće činjenice. Vojna operacija sprovedena je 18 Maja 1994 godine u zaseoku Dahlezeri. Vojnici u sastavu bezbednosnih snaga zapalili su kuće u selu i zatim nasumično izabrali šestoricu mladića (među kojima su bila dvojica sinova podnosioca predstavke) i odveli ih u vojnu objekat u Lice-u. Neki od muškaraca bili su sledećeg jutra oslobođeni nepovređeni, ali ne i sinovi podnosioca predstavke i treća osoba. Podnosilac je podneo nekoliko predstavki raznim sudskim i administrativnim vlastima, kako bi saznao gde se njegovi sinovi nalaze, ali nije uspeo da dobije bilo kakvu informaciju o tome od bilo kojeg od ovih organa.

Pravo: Član 2 (nestanak) – Sinovi podnosioca predstavke zadnji put su viđeni pod kontrolom snaga bezbednosti u neidentifikovanom vojnom objektu u Lice-u. Uzimajući u obzir da se skoro devet i po godina nije pojavila nijedna informacija o tome gde se nalaze, Sud se zadovoljio pretpostavkom o njihovoj smrti. U slučajevima kao što je ovaj mora se smatrati da teret dokazivanja leži na vlastima, koje, međutim, nisu obezbedile nikakvo objašnjenje o tome šta se dogodila sinovima podnosioca predstavke nakon njihovog hapšenja. Odgovornost države za njihovu smrt bila je, prema tome, aktivirana.

Zaključak: povreda ( jednoglasno)

Član 2 (efikasna istraga) – Ova odredba je, takođe, bila prekršena u svom proceduralnom delu. Istraga je tek otpočela nakon što je Sud dostavio predstavku Vladi, uprkos prethodnim predstavkama (Vladi) podnosioca. Istraga je bila puna propusta i manjkala joj je dužna savesnost (due diligence) i energičnost. Nisu bili preduzeti koraci da se obezbede dokazi od očevidaca ili da se podnosilac predstavke ozbiljno ispita o svojim žalbama. Frapantno je da vlasti nisu smatrale neophodnom posetu selu kako bi na licu mesta proverili tvrdnje podnosioca predstavke. Konačno, u određenom stadijumu istrage nadležnost je bila prebačena Administrativnom veću Lice-a, za koji je sud u nekoliko navrata podsetio da se ne može smatrati nezavisnim telom.

Zaključak: povreda (jednoglasno)

Član 3 Podnosilac predstavke je pretrpeo, i nastavlja da trpi, ogorčenje i bol zbog nestanka njegovih dvojice sinova i zbog njegove nesposobnosti da sazna šta se sa njima dogodilo (i njegov bol mora da je bio pojačan uništenjem njegove porodične kuće). Reakcija vlasti prema članovima porodice “nestalih osoba” suštinski je važan prilikom razmatranja žalbe pod ovim članom. Sud je zaključio da je način na koji su vlasti bavile predstavkama podnosioca predstavljao nehumano postupanje  suprotno Članu 3. Uprkos neumornim nastojanjima podnosioca predstavke da otkrije sudbinu svojih sinova, nikada nije dobio nikakvo verodostojno objašnjenje od strane vlasti niti je ikada bio informisan o ishodu istrage.

Zaključak: povreda (jednoglasno)

Član 5 Iako se od vlasti očekuje da sprovede brzu i efikasnu istragu o spornoj tvrdnji da je osoba bila pritvorena od kada joj se gubi svaki trag, u ovom slučaju nije uspela da to učini (vidi Član 2 iznad). Zadržavanje sinova podnosioca predstavke nije bilo zavedeno u odgovarajućoj evidenciji o pritvoru niti su postojali bilo kakvi zvanični tragovi o tome šta se sa njima dogodilo i koja je njihova sudbina. Ovo je predstavljalo veoma ozbiljan nedostatak koji je omogućio odgovornima za lišenje slobode da prikriju svoje učešće u zločinu.Prema tome, Sud je našao da su sinovi podnosioca predstavke bili lišeni slobode na nepoznatom mestu u potpunom odsustvu zaštite propisane Članom 5.

Zaključak: povreda (jednoglasno)

Član 1 Protokola br. 1 Snage bezbednosti su namerno uništile porodičnu kuću podnosioca predstavke i drugu imovinu, što je prouzrokovalo ozbiljno i neopravdano mešanje u pravo podnosioca predstavke na mirno uživanje imovine.

Zaključak: povreda (jednoglasno)

Član 13 Žalbe podnosioca predstavke po Članovima 2, 3, 5 i Člana 2 Protokola br.1 bile su očigledno sporne za svrhe Člana 13. Kako nije sprovedena temeljna i efikasna istraga povodom žalbe podnosioca predstavke, Sud je zaključio da, u pogledu ovih žalbi, nijedan delotvoran pravni lek nije bio dostupan.

Zaključak: povreda (jednoglasno)

Član 38(1)(a) Vlada nije ispunila svoje obaveze predviđene ovim Članom da obezbedi sva neophodna sredstva Sudu u zadatku ustanovljavanja činjenica.

Član 41 Sud je dodelio podnosiocu predstavke 58,400 evra za naknadu materijalne i nematerijalne štete (uključujući 14,000 za naslednike njegovih sinova). Takođe je dodelio određenu sumu radi naknade administrativnih troškova.