Analiza da li je došlo do kršenja prava – Prilikom analize da li je došlo do kršenja prava garantovanih članovima 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), 9 (sloboda misli savesti i veroispovesti), 10 (sloboda izražavanja) i 11 (sloboda okupljanja i udruživanja). Sud koristi sledeći test. Prvo ispituje da li je je pravo koje je navodno ograničeno garantovano konvencijom. Zatim, ispituje da li je zaista došlo do mešanja. Ukoliko je odgovor pozitivan ESLJP se upušta u dalju analizu postavljajući pitanje da li je ograničenje prava bilo zasnovano na zakonu. Pri tome on zakon ne podrazumva samo formalno svojstvo več uključuje i neke materijalne elemente. Dalje, Sud se pita da li je ograničenje imalo legitimni cilj. Konačno, Sud se upušta u analizu postavljajući pitanje da li je ograničenje bilo neophodno u demokratskom društvu. Prilikom ove analize se u velikoj meri primenjuje test proporcionalnosti sa jedne strane i polje slobodne procene sa druge strane.