Anonimna mržnja

9. januar 2018.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Trajanje: 1. novembar 2017. – 31. oktobar 2018.             

Cilj projekta „Anonimna mržnja“ jeste podizanje svesti stručne i šire javnosti o zastupljenosti govora mržnje kao jednog oblika diskriminacije na informativnim Internet portalima i društvenim mrežama, kao i formulisanje predloga za unapređenje postojećih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti i politike kažnjavanja za govor mržnje.

Beogradski centar za ljudska prava će, u saradnji sa Centrom za nove medije LIBER, tokom 12 meseci sprovesti aktivnosti koje su podeljene u tri grupe. 

Prva grupa aktivnosti podrazumeva prikupljanje informacija o govoru mržnje i pokretanje odgovarajućih mehanizama zaštite. Zbog neophodnosti informisanja javnosti i potrebe da se oni aktivno uključe u borbu protiv negativnih posledica širenja ekstremističkih stavova i ideologija, otvoren je web portal koji je posvećen problemima diskriminacije, a posebno govoru mržnje na Internetu.

Druga grupa aktivnosti predviđa uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama koje su nadležne za suzbijanje govora mržnje i analizu njihove dosadašnje prakse.

Treća grupa aktivnost usmerena je na izradu dokumenta sa preporukama za unapređenje politike kažnjavanja za govor mržnje na Internetu, jer upravo politika nekažnjavanja (tj. nepostojanje jasnih mera regulacije) i nedovoljna obaveštenost javnosti o mogućim posledicama širenja govora mržnje i ekstremističkih ideja u online sferi doprinosi jačanju pogubnih vrednosti u našem društvu.
 
Realizaciju projekta „Anonimna mržnja“ podržala je Fondacija za otvoreno društvo