Biblioteka ljudska prava

Budući da je Beogradski centar za ljudska prava osnovan radi unapređenja znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, jedna od najvažnijih aktivnosti Centra je obrazovanje. U vreme kada je Beogradski centra osnovan nije bilo dovoljno dostupne literature na srpskom jeziku u ovim oblastima. Zato je Centar već 1995. godine, odmah po osnivanju, počeo da objavljuje knjige ili zbirke članaka koji se bave temama vezanim za ljudska prava u nameri da podstakne naučne krugove da se bave teorijom ljudskih prava i da na ovaj način pomogne uspostavljanje pravne države uz visok stepen poštovanja ljudskih prava i podigne svest građana o značaju i dometima ideje ljudskih prava i individulanih sloboda i stvori klimu za njihovo puno uvažavanje.
U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

Biblioteka dokumenti

Prava i slobode ne znače ništa ukoliko ne znate koja prava posedujete. Zbog toga je Beogradski centar postavio biblioteku Dokumenti u kojoj je učinio dostupnim srpske prevode relevantnih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava. U ovoj biblioteci objavljene su i knjige u kojima se nalaze prevodi odluka međunarodnih tela i sudova pošto je praksa ovih organa veoma važna za usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa univerzalnim i evropskim standardima u oblasti ljudskih prava i za tumačenje međunarodnih standarda i njhovu primenu u praksi domaćih sudova i državnih organa.

U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

Posebna izdanja

Biblioteka Posebna izdanja je najobimnija. Knjige objavljene u ovoj biblioteci proizvod su aktivnosti na projektima koje je Centar realizovao od osnivanja 1995. godine do danas. U Posebnim izdanjima mogu se naći i knjige prevedene na srpski jezik a koje se na direktan ili posredan način bave ljudskim pravima. U ovoj biblioteci objavljene su knjige koje je Centar izdao u saradnji s drugim inostranim ili domaćim partnerima, zbirke članaka i priručnici koje Centar koristi kao materijal za seminare i konferencije.

U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

Biblioteka Udžbenici

U ovoj biblioteci objavljeni su udžbenici koji se koriste u obrazovnim aktivnostima Beogradskog centra za ljudska prava. Neki od ovih udžbenika koriste se i na pojedinim fakultetima kao osnovni i obavezni udžbenici dok se na nekim fakultetima nalaze na spisku dodatne literature.

U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

Izveštaji o stanju ljudskih prava

U nameri da se što sveobuhvatnije analizira stanje ljudskih prava u zemlji Beogradski centar za ljudska prava je 1998. godine počeo da priprema i objavljuje godišnje izveštaje o pravu i praksi uživanja i zaštite ljudskih prava.

Izveštaji izlaze na srpskom i engleskom jeziku i sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ, Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora). U drugom delu Izveštaja prati se primena propisa o ljudskim pravima. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija.

Centar je nekoliko godina uspeo da obezbedi istraživanje stanja pravne svesti o ljudskim pravima i da rezultate istraživanja uključi u Izveštaj o stanju ljudskih prava. Istraživanje se sprovodilo na uzorku od 2.200 ispitanika.

Svake godine se ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Zato jedan deo Izveštaja sadrži sažete prikaze onih tema koje su u tom pogledu izgledale najvažnije o određenoj godini.