Azil i migracije


Beogradski centar za ljudska prava jedna je od prvih nevladinih organizacija koja je u Republici Srbiji počela da se bavi izučavanjem prava na azil, kao i pružanjem direktne pomoći osobama u potrazi za međunarodnom zaštititom. Kao borci za ljudska prava pružali smo pomoć izbeglicama prilikom velikog izbegličkog talasa ljudi sa Kosova 1999. godine. Uz pomoć Norveške narodne pomoći i naše lokalne kancelarije u Kraljevu, snabdevali smo hranom i odećom interno raseljena lica u osam kolektivnih centara u okolini Kraljeva.

Aktivnosti tima Beogradskog centra usmerene su u dva pravca, na sistemsko unapređenje postupka azila i procesa integracije izbeglica u društvo Republike Srbije i na pružanje direktne pomoći osobama u potrebi za međunarodnom zaštitom. 

Od samog početka izgradnje sistema zaštite tražioca azila u tada Državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori, kao partneri Hrvatskog pravnog centra sproveli smo projekat ”Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji”. Od decembra 2005. do decembra 2008, pored redovnog i sistematičnog praćenja politika, zakonodavstva i prakse u području migracija, Beogradski centar je izradio analizu Nacrta zakona o azilu Republike Srbije

Od 2012. godine kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) Beogradski centar pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i osobama koje uživaju međunarodnu zaštitu u Republici Srbiji. Pored zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima i domaćim sudovima, pravnici Beogradskog centra zastupaju tražioce azila i izbeglice i pred međunarodnim institucijama, uključujući Evropski sud za ljudska prava i Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija.

Direktnu pomoć izbeglicama Beogradski centar pruža i u procesu integracije u naše društvo kroz podršku u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava sa ciljem uživanja dostojanstvenog života i statusa punopravnog člana društvene zajednice. Deo programa uključivanja izbeglica u društvo sprovodi se uz podršku republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije kroz program za upoznavanja istorije i kulture Republike Srbije. Svoju ekspertizu u oblasti azila i migracija Beogradski centar deli i kroz organizaciju obuka, seminara i predavanja za nevladine organizacije, strukovna udruženja i državne organe odgovorne za ostvarivanja prava tražilaca azila i izbeglica. Posebna pažanja usmerena je na veoma ranjive kategorije izbeglica i migranata kao što su deca bez pratnje, žene koje putuju same, lica sa invaliditetom, prema kojima Beogradski centar zagovara posebno pažljivo postupanje u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima zaštite. Zagovaračke aktivnosti i izveštavanje o stanju sistema azila u Republici Srbiji sprovode se i pred međunarodnim telima i organima Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Kao odgovor na pojačane migracione tokove u Evropi od 2015. Beogradski centar, kao partner Međunarodnog komiteta spasa (IRC) i Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija (IOM), sprovodi i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu osoba koje su u tranzitu kroz Republiku Srbiju.

Izdavačka delatnost Beogradski centar u oblasti azila i migracija se razvila tokom godina i biblioteku izdanja čine brojne publikacije nastale u saradnji sa različitim partnerima uključujući godišnji izveštaj Pravo na azil kao i tematske publikacije koje se tiču zaštite dece bez pratnje, rodne analize postupka azila, uporedne analize procesa integracije kao i regionalne publikacije.

Beogradski centar je član međunarodne mreže ECRE i predstavnik za region jugoistočne Evrope u upravnom odboru ove organizacije. Beogradski centar aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji nevladinih organizacija koje prate ostvarivanje prava tražilaca azila i izbeglica i poštovanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti i jedan je od osnivača Balkanskog saveta za izbeglice i migracije. Pored toga, pravnici Beogradskog centra redovno izveštavaju o stanju u oblasti azila u Republici Srbiji i trude se da građani i nadležni državni organi budu bolje obavešteni o problemima sa kojima se suočavaju azilanti i mogućnostima za adekvatnija rešenja tih problema. Za više o aktivnostima Centra u oblasti azila i migracija posetite www.azil.rs.

Prioritetne oblasti:

– Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

Strateško zastupanje

– Analiza stanja i izrada izveštaja

– Javno zastupanje i podizanje svesti državnih organa i građana