Praksa postupanja sudija za izvrsenje krivicnih sankcija