Biblioteka dokumenti

Prava i slobode ne znače ništa ukoliko ne znate koja prava posedujete. Zbog toga je Beogradski centar postavio biblioteku Dokumenti u kojoj je učinio dostupnim srpske prevode relevantnih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava. U ovoj biblioteci objavljene su i knjige u kojima se nalaze prevodi odluka međunarodnih tela i sudova pošto je praksa ovih organa veoma važna za usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa univerzalnim i evropskim standardima u oblasti ljudskih prava i za tumačenje međunarodnih standarda i njhovu primenu u praksi domaćih sudova i državnih organa. U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

 

Globalni kompakt koricaBogdan Krasić (ur.), Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama (na srpskom i engleskom jeziku), 2019.

Beogradski centar za ljudska prava priredio je prevod Globalnog kompakta o migracijama na srpski jezik. Prevod može biti od koristi svim relevantnim državnim akterima u oblasti upravljanja migracijama, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, medijima i privatnom sektoru u radu na izradi nacionalne inicijative za primenu Globalnog kompakta.
 
Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama nastao je iz potrebe za sveobuhvatnijim rešavanjem pitanja migracija, koje je od sve većeg značaja u današnjem globalizovanom svetu. Po svojoj prirodi, radi se o pravno neobavezujućem dokumentu, ali se na njegovu primenu deklarativno obavezalo 152 države članice Ujedinjenih nacija. Na svake četiri godine biće organizovan međunarodni forum na kom će se ocenjivati dosadašnja primena Globalnog kompakta u praksi. U Globalnom kompaktu o migracijama jasno je određena aktivna uloga organizacija civilnog društva i Beogradski centar za ljudska prava planira aktivno da učestvuje u procesu praćenja i razmatranja njegove primene.
 
Usvajanje Globalnog kompakta o migracijama bilo je predviđeno Njujorškom deklaracijom o izbeglicama i migrantima iz 2016. godine. U procesu konsultacija i pregovora, nastao je tekst koji je usvojen na međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. i 11. decembra 2018. u Marakešu i koji je zatim 19. decembra 2018. godine podržan od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pored ovog Globalnog kompakta, uporedo je nastao i Globalni kompakt za izbeglice. Publikaciju preuzmite ovde.
 

v-zbirka-odluka-o-ljudskim-Bojan Đurić, Zbirka odluka o ljudskim pravima V – presude Evropskog suda za judska prava o pitanjima koja se odnose na slobodu i bezbednost ličnosti, 2007.

Ova zbirka sadrži devet presuda Evropskog suda za ljudska prava, u kojima se razmatralo pitanje poštovanja minimalnih prava koja garantuje čl.5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u situacijama kada je neko lice iz različitih razloga lišeno slobode. U svakoj odluci postavlja se pitanje tumačenja nacionalnih zakonodavstva i njihove usklađenosti sa evropskim standardima zaštite slobode i bezbednosti ličnosti. U zbirci se nalaze odluke koje se bave pitanjima položaja lica lišenog slobode koji se nalazi u pritvoru, hitnosti odlučivanja, opravdanosti razloga za određivanje i produžavanje pritvora, trajanje postupka , kao i zakonitosti lišenja slobode radi sprečavanja širenja  zaraznih bolesti i lišenja slobode duševno poremećenih lica. U zbirci se nalazi  i odluka koja se bavi pitanjem organizovanog kriminala.   

 

raija-hanski-i-martin-sajni

Raija Hanski i Martin Šajnin, Najvažniji slučajevi pred Komitetom za ljudska prava, 2007.

Publikacija se bavi slučajevima koji su se odvijali pred Komitetom za ljudska prava, kroz koje se može posmatrati primena Međunarodnog pakta o političkim i građanskim pravima kroz postupak podnošenja pojedičnih žalbi u skladu sa Fakultativnim protokolom uz Pakt. Autori su predstavili vodeće slučajeve kojima se  razjašnjavaju pitanja tumačenja odredbi Pakta. Publikacija sadrži tekstove Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima uz dva fakultativna protokola, kao i izvode iz poslovnika Komiteta za ljudska prava. Izdvojeni slučajevi se bave pitanjima  prava na život, zabrane mučenja i nečovečnog postupanja, slobode i bezbednost ličnosti, pravo na pravično suđenje, slobodu kretanja, privatnost i porodicu, slobodu veroispovesti i savesti, slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, zabranu diskriminacije, manjine, pravo na učešće u javnom životu i pravo na samoopredeljenje. Publikacija je objavljena na srpskom, ruskom, albanskom i turskom jeziku.  

 

medjunarodni-dokumenti-o-osobama-sa-invaliditetomMarko Karadžić (ur.), Međunarodni instrumenti o pravima osoba sa invaliditetom, 2007.

Ova publikacija sadrži  Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Predlog opcionog protokola na Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Standardna pravila Ujedinjenih nacija za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom i Preroruku br. R (99) 4 Komiteta ministara državama članicama o načelima koja se tiču pravne zaštite punoletnih osoba umanjenih sposobnosti. 

 

  

 

 

zbirka-odluka-ivVesna Petrović (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima IV – Presude Evropskog suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike, 2006.

Publikacija sadrži osam presuda Evropskog suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike. Evropska konvencija o ljudskim pravima ne sadrži odredbe koje se isključivo odnose na maloletnike, ali sadrži nekoliko odredbi kojima se regulišu prava garantovana maloletnicima  (čl.5, čl.6 i čl.8). Ova publikacije pomaže da se bolje razumeju međunarodni standardi, kao i da se obezbedi što bolja zaštita maloletnika u krivičnom postupku, bilo da se pojavljuju kao žrtve, bilo kao optuženi, ili tokom izdržavanja kazne, primene mera starateljstva i nadzora. Ova publikacija će pomoći i stručnoj javnosti, obzirom na činjenicu da  se od 2006. godine na teritoriji Republike Srbije primenjuje novi Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Pored pomenutih presuda publikacija sadrži i pregled najvažnijih odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i usklađenost sa međunarodnim standardima.

 

zbirka-odluka-o-ljudskim-prTatjana Papić (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima III -Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani  diskriminacije, 2005.

Publikacija se sastoji od devet presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje su bave pitanjem diskriminacije. Naime Evropski sud za ljudska prava se suočava sa izazovom primene Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju koji predviđa opštu zabranu diskriminacije, odnosno obavezuje države da svima koji su u njenoj nadležnosti  obezbedi ostvarivanje svakog prava, bez obzira na to da li je predviđen Konvencijom ili ne. Cilj ove publikacije je da stručnoj javnosti, kao i javnosti uopšte predstavi standarde o zabrani diskriminacije, naročito prema manjinama, marginalizovanim verskim zajednicama, seksualnim manjinama i ženama.

 

univerzalni dokumenti saveta evropeUniverzalni dokumenti o ljudskim pravima 2. izd. (na srpskom i engleskom jeziku), 2005.

Publikacija sadrži veoma značajne univerzalne dokumente na srpskom i engleskom jeziku.U ove dokumente spadaju Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne; Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnom pravima; Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena; Fakultativni protokol uz  Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena; Konvenciju o pravima deteta i Konvenciju protiv mučenja i drugih svirepih nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

 

instrumenti saveta evropeInstrumenti Saveta Evrope – ljudska prava 2. izd. (na srpskom i engleskom jeziku), 2005.

Publikacija sadrži veoma značajne dokumente na srpskom i engleskom jezike.U ove dokumente spadaju: Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima i Evropska socijalna povelja.

 

 

 

 

 

medjunarodno-javno-pravoVidan Hadži-Vidanović, Marko Milanović (ur.), Međunarodno javno pravo – zbirka dokumenata, 2005.

Zbirka je koncipirana kao dodatak uz udžbenik Osnovi Međunarodnog javnog prava koji je izašao u izdanju Beogradskog centra za ljudska prava, te je sistematizovana na sličan način kao i udžbenik. Dokumenti su sistematizovani i objavljeni u zvaničnom prevodu, uz napomene ukoliko nema zvaničnog prevoda ili je on nejasan. Neka od poglavlja ove zbirke su: Ustavni akti; Izvori – pravo međunarodnih ugovora; Subjekti međunarodnog prava; Diplomatsko i konzularno pravo, privilegije i imuniteti; Ljudske grupe i međunarodno pravo; Ljudska prava; Azil, apatridi i izbeglice; Mirno rešavanje međunarodnih sporova; Upotreba sile u međunarodnim odnosima; Odgovornost države za kršenja međunarodnog prava.

  

zbirka-odlika-iiTatjana Papić (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima II, odluke Evropskog suda za ljudska prava, 2002.

Izdanje predstavlja nastavak rada Beogradskog centra za ljudska prava na objavljivanju presuda međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava, a objavljena je 2002. godine, u iščekivanju članstva SR Jugoslavije u Savetu Evrope. Zbog toga je ova zbirka posebno značajna jer predstavlja svojevrsno upoznavanje domaće stručne javnosti sa praktičnom primenom evropskih standarda u zaštiti ljudskih prava. U prvom delu knjige analizirana je organizacija Evropskog suda za ljudska prava i postupak pred Sudom. U drugom delu nalazi se trinaest odluka Evropskog suda za ljudska prava koje su odabrane ili zbog svoje važnosti za uspostavljanje standarda u zaštiti ljudskih prava sadržanih u Evopskoj konvenciji o ljudskim pravima ili zbog toga što se bave temama koje su posebno značajne za društva u tranziciji, u kojoj se SR Jugoslavija nalazi. U poslednjem delu knjige nalazi se EKLJP i doneti protokoli uz nju, Poslovnik Suda i formular za podnošenje predstavki Sudu.

 

Univerzalni dokumenti o ljudskim pravima (na srpskom i engleskom), 2000.

Izdanje sadrži tekstove najvažnijih univerzalnih instrumenata o ljudskim  pravima, na engleskom i na srpskom jeziku. U zbirci se nalaze Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o pravima deteta i Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Instrumenti Saveta Evrope – ljudska prava (na srpskom i engleskom), 2000.

Ova dvojezična (na engleskom i srpskom jeziku) zbirka dokumenata Saveta Evrope nastala je iz potrebe da se na jednom mestu objave svi najvažniji dokumenti koji se tiču zaštite ljudskih prava na nivou ove organizacije. U zbirci se, pored Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske socijalne povelje (revidirane), Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, nalaze i dokumenti koji su od značaja za zaštitu manjinskih prava: Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima.

 

osnovni dokumenti o ljudskim pravimaOsnovni dokumenti o ljudskim pravima, 1998.

Ljudska prava, kako univerzalni tako i regionalni: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja je doneta u okviru Saveta Evrope.

 

 

 

 

 

 

zbirka-odlika-iVojin Dimitrijević, Vladimir Đerić (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima I, 1997.

Beogradski centar za ljudska prava ovim izdanjem je, uvidevši da je u Jugoslaviji proučavanje ljudskih prava, ali i prava uopšte, zasnovano pre svega na analizi i komentaru propisa, pokrenuo izdavačku delatnost u pogledu prakse međunarodnih organa u oblasti ljudskih prava. Izabrane su odluke međunarodnih tela koja vrše nadzor nad sprovođenjem onih konvencija koje je SR Jugoslavija potpisala: Komiteta za ljudska prava, Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije i Komiteta protiv mučenja. Izostavljene su odluke Evropskog suda i Evropske komisije za ljudska prava jer u trenutku štampanja ovog izdanja (1997.) SR Jugoslavija nije bila članica Saveta Evrope.

 

 

Zbirka međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima I – III (I Osnovni instrumenti, II Krivični postupak i izvršenje kazni, III Evropski instrumenti), 1996.

Ova tri izdanja predstavljaju celinu u kojoj su objavljeni najvažniji međunarodni dokumenti o ljudskim pravima. U prvoj zbirci objavljeni su osnovni instrumenti doneti na univerzalnom nivou: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i druge konvencije. U drugoj zbirci objavljeni su međunarodni instrumenti koji se odnose na krivični postupak i izvršenje kazni, dok treća zbirka sadrži Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa Protokolima 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 i 11 uz Konvenciju.