Biblioteka Udžbenici

U ovoj biblioteci objavljeni su udžbenici koji se koriste u obrazovnim aktivnostima Beogradskog centra za ljudska prava. Neki od ovih udžbenika koriste se na pojedinim fakultetima kao osnovni i obavezni udžbenici, dok se na nekim fakultetima nalaze na spisku dodatne literature.  U ovoj biblioteci objavljene su knjige:

 

medjunarodno-pravo-ljudskih-pravaVojin Dimitrijević, Dragoljub Popović,Tatjana Papić, Vesna Petrović, Međunarodno pravo ljudskih prava, Prvo izdanje 2006. Drugo izdanje 2007. 

Beogradski centar je odlučio da svojim mnogobrojnim izdanjima doda i ovu knjigu o međunarodnom pravu ljudskih prava, obimniju i potpuniju od svih do sada objavljenih kod nas. Ona je namenjena studentima prava i srodnih nauka svih stepena, ali i svima onima koji se bave tematikom ljudskih prava u teoriji i praksi. Srbija se sve više uključuje u međunarodni sistem zaštite ljudskih prava. Zato je za sve njene građane, a naročito za one koji proučavaju, tumače i primenjuju pravo od velike važnosti poznavanje teorije i prakse ljudskih prava uopšte, a posebno iskustva koje se više od pola veka stiče u primeni međunarodnih ugovora i običaja o ljudskim pravima. Ova knjiga je obuhvatila sva prava koja su zajemčena Ustavom Srbije i međunarodnim intrumentima. Autori su se potrudili da se u njoj nađu važni slučajevi iz prakse ugovornih tela UN i Evropskog suda za ljudska prava da bi tako čitaocu približili praksu ovih organa  i pomogli u tumačenju prava garantovanih međunarodnim ugovorima.

 

osnovi-medjunarodnog-prava-drugo-izdanjeVojin Dimitrijević, Obrad Račić, Vladimir Đerić, Tatjana Papić, Vesna Petrović, Saša Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, 2007. (II dopunjeno izdanje).

Razlog za izlazak iz štampe drugog izdanja udžbenika međunarodnog javnog prava bio je u tome što su se od 2005. godine, kada je izašlo iz štampe prvo izdanje, desile promene u položaju naše zemlje, usvojeni su neki novi međunarodni ugovori i donete odluke Međunarodnog suda pravde koje se tiču Srbije. Autori su pored toga imali prilike da se upoznaju s primedbama koje su dobili od čitalaca i da steknu iskustva u predavanju međunarodnog javnog prava korišćenjem ovog udžbenika. Knjiga je dopunjena jednim potpuno novim poglavljem „Teritorija u međunarodnom pravu”.

 

osnovi medjinarodnog javnog pravaVojin Dimitrijević, Obrad Račić, Vladimir Đerić, Tatjana Papić, Vesna Petrović, Saša Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, 2005.

Ova knjiga je prvenstveno namenjena onima koji se bave praktičnom primenom međunarodnog prava. Nekim oblastima kojima se obično opširno bave udžbenici Međunarodnog javnog prava posvećena manja pažnja, dok su druge podrobno obrađene. U knjizi ima srazmerno malo teorijskih razmatranja a razvijena su poglavlja naročito važna za pravnike u Srbiji. Tu spadaju delovi posvećeni međunarodnim organizacijama, ljudskim pravima, međunarodnoj krivičnoj odgovornosti, međunarodnom humanitarnom pravu i zaštiti sredine. Čitaoci koji žele da prodube studije Međunarodnog javnog prava ili da se posvete nekim posebnim pitanjima mogu naći korisne putokaze u obimnoj bibliografiji ispred svakog poglavlja. Beogradski centar za ljudska prava zahvaljuje Departmanu Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj (DFID), koji je pomogao održavanje pomenutih seminara, i Kanadskoj agenciji za međunarodni razvoj (CIDA – ACDI), koja je finansirala štampanje.

 

kasezeAntonio Kaseze, Međunarodno krivično pravo, 2005.

Autor ove knjige je nastojao da na osnovu mnoštva nacionalnih i međunarodnih slučajeva i malog broja ugovora iz oblasti međunarodnog krivičnog prava ustanovi šta je suština osnovnih pravila kojima se neka nedopustiva ponašanja definišu kao međunarodni zločini i da čitaocu prikaže međunarodne postupke za njihovo gonjenje i kažnjavanje. Ovo je uspešan pokušaj da se u meri u kojoj je to moguće, uobliči koherentan teorijski okvir za mnoštvo međusobno neusaglašenih i parcijalnih pravila, načela, pojmova i pravnih konstrukcija koji danas čine međunarodno krivično pravo. U knjizi su navedeni svi najvažniji slučajevi pred nacionalnim i međunarodnim sudovima što čitaocu pomaže da sazna kako sudovi primenjuju pojedina pravna pravila, ili kako ih tumače.