Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

20. mart 2019.

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: februar 2019 – april 2019

Beogradski centar za ljudska prava učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava će izvršiti pregled nacionalnog zakonodavstva relevantnog za sankcionisanje slučajeva koji potpadaju pod član 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izraditi analizu kaznene politike u oblasti zlostavljanja u Crnoj Gori, sa komparativnom analizom kaznene politike u istoj oblasti u Srbiji, izvršiti identifikaciju glavnih prepreka i problema u sudskoj praksi u vezi sa kaznenom politikom u oblasti zlostavljanja i izraditi preporuke o merama potrebnim za usklađivanje kaznene politike u oblasti zlostavljanja sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Analiza kaznene politike će obuhvatiti sudske odluke koje su postale pravnosnažne tokom 2018. godine.