Zaštita prava zdravstvenih radnika

21. jul 2021.

Donator: Balkan Trust for Democracy
Trajanje: 1. maj 2021 – 30. april 2022.

Cilj projekta je zaštita i promocija ljudskih prava zdravstvenih radnika i posebno lekara tokom i posle pandemije Covid-19. Praksa pokazuje da su ljudska prava lekara bila ozbiljno ugrožena tokom borbe protiv virusa i da nije bilo adekvatne prevencije ili reakcije za zaštitu njihovih prava. Ovim projektom, detaljnom analizom sa preporukama, širokom međusektorskom debatom i aktivnostima zagovaranja želimo da zaštitimo ljudska prava zdravstvenih radnika i poboljšamo njihov položaj.

Aktivnosti na projektu uključuju: sprovođenje istraživanja o kršenju ljudskih prava lekara tokom pandemije i izradu Analize; široka međusektorska diskusija o ovim kršenjima i pronalaženje rešenja za identifikovane probleme i načine za poboljšanje položaja zdravstvenih radnika i zaštitu njihovih ljudskih prava. Kampanje zagovaranja i promocije radi pokretanja različitih mehanizama zaštite / odgovornosti za kršenje prava lekara sprovodiće se tokom čitavog projekta.

 

Pravna podrška žrtvama policijskog zlostavljanja na julskim protestima 2020. godine i analiza sudske i tužilačke prakse u oblasti zabrane zlostavljanja od januara 2018. do juna 2020.

7. april 2021.

Donator: ECNL – European Center for Not-for-Profit Law
Trajanje: 1. januar – 15. jun 2021.

ECNL (Evropski centar za neprofitno pravo) pruža podršku Beogradskom centru za ljudska prava za realizaciju aktivnosti koje se odnose na:

  • Pravnu podršku za 18 žrtava policijskog zlostavljanja tokom protesta održanih u julu 2020;
  • Istraživanje javnog mnjenja o obaveštenosti građana o ljudskim pravima u slučaju hapšenja i zlostavljanja od strane javnih službenika i o njihovim stavovima o efektima policijske brutalnosti tokom julskih protesta na ostvarivanje slobode okupljanja;
  • Pripremu analize postupanja nadležnih organa (javnih tužilaštava, policije, Zaštitnika građana i dr.) po navodima građana da su bili izloženi policijskom zlostavljanju tokom protesta u julu 2020. godine, sa stanovišta temeljnosti, hitnosti i nepristrasnosti istrage;
  • Pripremu analize tužilačke i sudske prakse u slučajevima zlostavljanja i mučenja od početka 2018. godine do kraja prve polovine 2020. godine;
  • Izradu edukativnih materijala za građane o dokumentovanju mučenja i zlostavljanja i ostvarivanju prava tokom lišenja slobode, koji će biti objavljeni i predstavljeni na društvenim mrežama, novinama i internet-portalima);
  • Formulisanje zakonskih preporuka i inicijativa za izmenu postojećeg pravnog okvira, koje će biti upućene nadležnim organima i javnosti;
  • Izradu publikacije sa sumiranim rezutlatima projekta.

SOFA- Solidarity First Aid

1. oktobar 2020.

Donator: United Nations Population Fund (UNFPA)

Trajanje projekta: 15.9.2020 – 31.12.2020.

SOFA program podstiče međugeneracijsku saradnju i solidarnost, stvara koheziju zasnovanu na istinskom razumevanju. SOFA predstavlja paket onoga što je jednoj mladoj i starijoj osobi potrebno u vremenima krize, posebno se osvrćući na krizu uzrokovanom pandemijom COVID-19 i efektima na društvo. Program podstiče zajedničko delovanje i aktivnu razmenu između mladih i starijih osoba i predstavlja mesto gde će mlade i starije osobe imati priliku da razmenjuju, uče jedni od drugih, otvore dijalog o društvenim problemima i izazovima.

Paket znanja i veština koji nudi SOFA program će mladoj i starijoj osobi pomoći da u izazovnim vremenima steknu kompetencije koje će im značiti, budu podrška jedni drugima, i da kroz ideju solidarnosti zajedno menjaju zajednicu u kojoj žive.

KinoHRonics (series of online show of documentary and fiction movies related to human rights and humanistic values)

9. avgust 2020.

Donator: Human Rights Foundation

Trajanje projekta: 1.08.2020 – 31.12.2020.

Partneri: Human Rights House – Voronezh (represented by Center of Solidarity International legal entity); HRH-Minsk, HRH -Yerevan, HRH-Belgrade i EHRH- Chernihiv;

Projekat „KinoHRonics” čini online gledanje i debatovanje o dokumentarnim i igranim filmovima sa temama koje u fokus stavljaju ljudska prava, njihovu vrednost i značaj.

Partneri na projektu su HRH – Minsk, HRH – Yerevan i EHRH – Chernihiv.

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

9. jul 2020.

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: jul 2020 – novembar 2020.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuju udruženja Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Beogradski centar za ljudska prava.

Cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućava sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, nudi obuke za razvoj liderskih veština kako bi bili aktivni građani i građanke i doprineli rešavanju problema u zajednici, pospešuje rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, ali i jača kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.

EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava za obrazovanje, rad i stanovanje)

6. jul 2020.

Donator: Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

Trajanje projekta: 01.7.2020- 31.1.2021.

Cilj projekta je formiranje prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih, odnosno mreže mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izveštavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Kroz ovaj projekat mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gde će odgovorno i pripremljeno izveštavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevantnim UN mehanizmima.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost