Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

9. april 2019.

Donator: Međunarodna organizacija za migracije

Trajanje projekta: 1. april – 30. septembar 2019. godine

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata. (više…)

Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

20. mart 2019.

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: 1. februar – 25. april 2019. godine

Beogradski centar za ljudska prava učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava će izvršiti pregled nacionalnog zakonodavstva relevantnog za sankcionisanje slučajeva koji potpadaju pod član 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izraditi analizu kaznene politike u oblasti zlostavljanja u Crnoj Gori, sa komparativnom analizom kaznene politike u istoj oblasti u Srbiji, izvršiti identifikaciju glavnih prepreka i problema u sudskoj praksi u vezi sa kaznenom politikom u oblasti zlostavljanja i izraditi preporuke o merama potrebnim za usklađivanje kaznene politike u oblasti zlostavljanja sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Analiza kaznene politike će obuhvatiti sudske odluke koje su postale pravnosnažne tokom 2018. godine.

Zaštita žrtava mučenja, borba protiv nekažnjivosti državnih službenika za dela torture i jačanje sistema zaštite izbeglica od proterivanja

7. mart 2019.

Donator: Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)

Trajanje projekta: 1. januar – 31. decembar 2019.

Zahvaljujući ovom projektu, Beogradski centar za ljudska prava dobio je mogućnost da pruža prvenstveno pravnu, ali i drugu neophodnu (npr. medicinsku), pomoć žrtvama mučenja i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja počinilaca i, uopšte, suzbijanje torture. Takođe, cilj projekta je i da utiče na promenu prakse koja dovodi do kršenja zabrane proterivanja izbeglica (uključujući i ekstradiciju sa aerodroma Nikola Tesla).

Aktivnosti podrazumevaju:

  1. pravno zastupanje žrtava mučenja pred domaćim organima;
  2. pravno zastupanje žrtava pred međunarodnim telima (Evropskim sudom za ljudska prava i nadzornim telima kao što su: Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija, Komitet za sprečavanje torture Saveta Evrope, itd.);
  3. sprečavanje proterivanja i obezbeđivanje međunarodne zaštite izbeglica od proterivanja;
  4. krivično gonjenje službenih lica – počinilaca torture;
  5. angažovanje lekara specijalista – patologa i forenzičara – da istraže, dokumentuju i, u skladu sa Istanbulskim protokolom, opišu povrede žrtava mučenja kako bi ta dokumentacija mogla da se koristi u pravnom zastupanju;
  6. istraživanje, nadzor i izveštavanje o zabrani torture i drugim oblicima zlostavljanja u Srbiji, kao i o problemu nekažnjavanja službenih lica za čini zlostavljanja;
  7. praćenje sprovođenja sudskih i drugih odluka i borba za obeštećenje žrtava torture.

Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

27. februar 2019.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji
 
Trajanje projekta: novembar 2018. – novembar 2021.
 

Aktivnosti Balkanskog saveta za izbeglice i migracije usmerene su ka stvaranju zajedničke zapadno-balkanske migracione politike, sa ciljem da se omogući koordinisan odgovor na zajedničke izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava. (više…)

Otvorena vrata pravosuđa

19. februar 2019.

Donator: USAID
Trajanje projekta: 7. januar 2019. – 6. januar 2022.
Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

5. februar 2019.

DonatorKancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje projekta: januar 2019 – decembar 2019

U 2019. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji.Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom dece bez pratnje i unapređenje postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava proširen je sa pravnim savetnikom specijalizovanim za prava dece. Pravni savetnik za prava dece će pružati informisanje, pravno savetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen deci, a u skladu sa međunarodnim standardima. (više…)