SAOPŠTENJE povodom Izveštaja CPT Saveta Evrope od 21. juna 2018. godine

23. jun 2018.

Saopštenje možete preuzeti OVDE.

Beogradski centar za ljudska prava izražava ozbiljnu zabrinutost povodom Izveštaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope (CPT) o ad hoc poseti Srbiji obavljenoj u periodu od 31. maja do 7. juna 2017. godine.

U Izveštaju je navedeno da je delegacija CPT tokom posete primila značajan broj navoda o neadekvatnom postupanju policijskih službenika prema zadržanim licima prilikom hapšenja ili saslušanja, u vidu šamaranja, udaranja rukama, nogama, službenom palicom i različitim nestandardnim predmetima, čak i izlaganja šokovima ručnim električnim aparatima. Delegacija je u određenom broju slučajeva prikupila medicinske dokaze i dokumentaciju koja je ukazivala na doslednost sa navodima o neadekvatnom postupanju policijskih službenika prema zadržanim licima. Kao i prilikom ranijih poseta, delegacija CPT je u kancelarijama kriminalističkih inspektora pronašla nestandardne predmete kao što su palica za bejzbol, električni produžni kablovi, službene palice, bokseri itd.

CPT je pozvao Srbiju da prihvati činjenicu da je neadekvatno postupanje policijskih službenika prisutno i da predstavlja prihvaćenu praksu u sadašnjoj policijkoj kulturi, posebno među kriminalističkim inspektorima. CPT u svom Izveštaju preporučuje da se kandidati za policijske službenike moraju birati na osnovu strogih kriterijuma, kao i da kandidati i već zaposleni policijski službenici moraju da prođu adekvatnu obuku o naprednim metodama kriminalističke istrage koje se zasnivaju na prikupljanju obaveštajnih informacija umesto na dobijanju priznanja osumnjičenog. Komitet takođe zahteva od države da uspostavi praksu prema kojoj se protiv policijskih službenika koji primenjuju nasilje, kao i protiv onih koji takvo ponašanje ne sprečavaju, posebno kada je reč o rukovodiocima sprovode adekvatne krivičnopravne i disciplinske mere. Istovremeno se u Izveštaju napominje da procedure za ispitivanje pritužbi i drugih informacija o neadekvatnom postupanju policijskih službenika moraju biti delotvorne i nezavisne. Komitet takođe preporučuje jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole i iskorenjivanje prakse da rukovodioci organizacionih jedinica ispituju navode o zlostavljanju potčinjenih policijskih službenika.

Među  brojnim preporukama upućenim Srbiji, CPT je istakao da je potrebno usvojiti detaljna uputstva za policijske službenike o pravilnom obavljanju saslušanja osumnjičenih za krivična dela i organizovati njihovu obuku, a da namenske prostorije za saslušanje u policijskim stanicama treba da budu opremljene audio i video opremom za snimanje policijskih saslušanja. U izveštaju su kritikovane pojedine odredbe Uputstva o postupanju policijskih službenika prema dovedenim i zadržanim licima i naglašena je potreba njegovog menjanja.

U Izveštaju je ocenjeno da povodom značajnog broja navoda o zlostavljanju nisu sprovedene tužilačke istrage u skladu sa zahtevima temeljitosti i delotvornosti. CPT je preporučio da tužioci treba sami da sprovode istražne radnje povodom navoda o zlostavljanju, naročito kada se radi o saslušanju ili ispitivanju policijskih službenika, svedoka i oštećenih, kao i da donose naredbe o neophodnim sudskomedicinskim veštačenjima. S druge strane, a na osnovu uvida u sudsku praksu, CPT je pozvao sudije da pri donošenju presuda za krivična dela iznuđivanje iskaza i zlostavljanje i mučenja budu svesne težine tih dela.

U Izveštaju su konstatovani i brojni nedostaci u vezi sa zadržavanjem lica koji se odnose na mere zaštite od zlostavljanja (safeguards) i nezadoljavajuće uslove smeštaja u prostorijama za zadržavanje (nedovoljna provetrenost, nedostatak prirodnog i/ili veštačkog osvetljenja, nedostatak jastuka i ćebadi, loši higijenski uslovi, nedostatak tekuće vode u ćelijama, itd). Delegacija CPT utvrdila je i da su u svim posećenim ustanovama pritvorske ćelije bile prenaseljene i da nisu zadovoljavale minimalne uslove u pogledu njihove prostranosti, a da su pritvorena lica primorana da najmanje 22 časa dnevno provode u svojim ćelijama. Ocenivši da je režim koji je ponuđen pritvorenim licima relikt prošlosti, CPT je pozvao organe Srbije da osmisle i sprovedu sveobuhvatan režim vanćelijskih aktivnosti za pritvorena lica, posebno se osvrćući na položaj maloletnika i žena u pritvoru.

Delegacija CPT je bila zadovoljna materijalnim uslovi smeštaja pritvorenih lica u renoviranim delovima okružnih zatvora u Beogradu i Prokuplju, ali je nadležne organe Srbije pozovala da ulože napore da pobošljaju uslove pritvora i u svim drugim pritvorskim jedinicama.

Budući da je tokom posete uočeno da se povrede na novoprimljenim licima lišenim slobode i dalje opisuju na površan način i da lekari u ne izvode zaključke o kompatibilnosti povreda sa navodima lica o neadekvatnom postupanju policije, CPT je ponovio već upućenu preporuku Srbiji da lekari u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija moraju u potpunosti da izvršavaju svoju ulogu u sprečavanju zlostavljanja tako što će temeljno dokumentovati povrede na telima lica lišenih slobode i ukazivati na svaku uzročnu povezanost između izjava lica o načinu nastanka povreda i jednog ili više objektivnih lekarskih nalaza. CPT je posebno preporučio da se izveštaji o povredama za koje se sumnja da su nastale zlostavljanjem automatski prosleđuju nadležnom javnom tužilaštvu, bez obzira na želje povređenog lica.

Imajući u vidu težinu i ozbiljnost nalaza i preporuka CPT, a posebno činjenicu da je veći broj nedostataka konstatovan i u ranijim izveštajima ovog tela koji su upućeni Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava poziva nadležne državne organe, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, da neodložno, zajednički i sistematski pristupe rešavanju problema opisanih u Izveštaju CPT od 21. juna 2018. godine.

Beogradski centar za ljudska prava smatra da sistematski pristup iskorenjivanju zlostavljanja u Srbiji mora obuhvatiti izmene većeg broja propisa (Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o policiji, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i većeg broja podzakonskih akata), aktivno promovisanje profesionalizma i nultu toleranciju na neprofesionalizam i nasilje prema licima lišenim slobode, kao i delotvorno i temeljno istraživanje navoda o zlostavljanju i adekvatno sankcionisanje učinilaca takvih dela.

Zlostavljanje, osim što predstavlja izuzetno teško kršenje prava građana, šteti ugledu državnih organa i svih zaposlenih koji u njima savesno i profesionalno obavljaju svoje dužnosti.

Kao organizacija koja se godinama bavi promovisanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda građana u Srbiji, i koja je od strane CPT i drugih međunarodnih tela prepoznata u oblasti zabrane zlostavljanja, Beogradski centar za ljudska prava nudi svoju pomoć nadležnim organima u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti koje će doprineti punoj zaštiti ljudskog dostojanstva i efikasnoj borbi protiv zlostavljanja u Srbiji.

Poziv za učešće na nacionalnoj konferenciji „Uključivanje Uživo – ka inkluzivnoj omladinskoj politici“

7. jun 2018.

ukljucivanje uzivo

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da vas u ime tri nacionalna saveza – Nacionalne asocijacije praktičara/-ki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji pozove na konferenciju: „Uključivanje Uživo – Ka inkluzivnoj omladinskoj politici“ koja će se održati 19. juna 2018. godine od 11 časova u Palati Srbija (sala Beograd). 

Jednodnevna konferencija organizuje se kao završni događaj projekta ”Uključivanje uživo” – i kao prilika za okupljanje relevantnih učesnika u ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade (NSM) 2015 – 2025, koji se tiču aktivnog učešća i uključivanja mladih iz društveno osetljivih grupa. Kroz zajedničku razmenu mišljenja želimo da iznedrimo praktične zaključke koji će doprineti institucionalnom razvoju inkluzivne omladinske politike, uvažavajući principe na kojima se temelji Nacionalna strategija za mlade – Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti i zabrane diskriminacije i jednake šanse za sve, kao i ostvarivanju strateških ciljeva NSM, koji se odnose na podršku društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti i aktivno učešće mladih.

Učesnici/ce konferencije su akteri koji rade sa/za osetljivim društvenim grupama mladih: organizacije mladih i za mlade, omladinski radnici/ce, članovi/ce mreža omladinske politike u Srbiji, zaposleni u lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, centrima za socijalni rad, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zaštitinik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, SKGO, učesnici/ce projekta Uključivanje Uživo i drugi predstavnici/ce međunarodnih organizacija i donatora koje rade sa mladima.

Smatramo da možemo više i bolje – zajedno.

Prijavljivanje i rokovi:

Prijava na konferenciju je obavezna i nalazi se na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1W2qY3Q5auC3M9pHg9lxBDBAtWzO62CRZryhuvmFZIZE/edit

Prijave slati do utorka, 12. juna 2018. godine do 23:59h. Odabrani učesnici/ce konferencije dobiće potvrdu učešća 13. juna. Prijavljivanje će se obavljati po principu prvenstva, ali će prednost u izboru biti data onima koji imaju iskustvo međusektorske saradnje sa: centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave, lokalnim telima (npr. saveti za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost, itd.), organizacijama mladih/za mlade. Jedan od kriterijuma za izbor učesnika/ca biće i ujednačena polna i rodna zastupljenost ali i ujednačeno prisustvo predstavnika/ca osetljivih i manje zastupljenih grupa, organizacija/ustanova.

Usled većeg broja prijava koji se očekuje, organizator neće biti u mogućnosti da obaveštava o neuspelim prijavama.

Organizator obezbeđuje posluženje na samom događaju. Putni troškovi u visini povratne autobuske karte će biti refundirani učesnicima/cama van Beograda nakon konferencije, uz priloženu kartu ili račun za benzin.

Više infomacija možete dobiti od Nevene Nikolić, koordinatorke omladinskih politika Beogradskog centra za ljudska prava na telefon: 064.824.6513 ili na e-mail adresu: nikolic@bgcentar.org.rs.

Konferencija „Ka bržem i jačem pravosuđu za građane, kroz bolji Ustav“

14. maj 2018.

Izvestioci Venecijanske komisije sastali su se sa predsednikom Republike Srbije, predstavnicima Ministarstva pravde, i predstavnicima strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva kako bi razgovarali o predloženim ustavnim amandmanima.

Budući da javnost nije na adekvatan način informisana o dosadašnjim aktivnostima na promeni Ustava, o samom toku javne rasprave i sadržini predloženih amandmana, kao i o posledicama koje bi njihovo usvajanje imalo po građane Srbije, javnost je na konferenciji upoznata sa sadržinom razgovora predstavnika strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva sa predstavnicima Venecijanske komisije.

 Pogledajte kompletan snimak konferencije:

Ima govora o povlačenju amandmana

9. mart 2018.

DSC04291

Povodom javne rasprave o predloženom Radnom tekstu Nacrta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav RS iz 2006. godine, nakon održavanja četiri okrugla stola i proteka roka za predaju pisanih predloga, održana je konferencija za medije “Ima govora o povlačenju amandmana”. Konferenciju su organizovali Beogradski centar za ljudska prava, Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Na konferenciji je predstavljeno Otvoreno pismo koje su ova udruženja uputila Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde.

Na konferenciji je istaknu da, sadržinski, amandmani ne ispunjavaju nijednu od tri preuzete obaveze iz tačke 1.1 Akcionog plana za Poglavlje 23 koji je Vlada usvojila 27.04.2016. godine: sudije bi predloženim rešenjima u funkcionalnom smislu bile manjina u Visokom savetu sudstva jer imaju pet od 11 glasova; tužioci bi brojčano postali manjina u Državnom veću tužilaca budući da bi birali četiri od 11 članova Veća; i uloga Skupštine Srbije u izboru članova pravosudnih saveta ne bi bila samo deklarativna, kako je zahtevano Akcionim planom, već suštinska.

Takođe, radni tekst 24 ustavna amandmana ili ne sadrži uopšte, ili ne sadrži adekvatna obrazloženja, što onemogućava stvarnu raspravu o adekvatnosti ponuđenih ustavnih rešenja. Iz onih obrazloženja koja su data ne vidi se zašto je predloženo konkretno rešenje i da li je ono najoptimalnije za uređenje pravosuđa u Republici Srbiji.

Na konferenciji je takođe navedeno da, iako nije obuhvaćeno Radnim tekstom, treba postaviti i pitanje o položaju i ulozi Ustavnog suda. Iako Ustavni sud ne pripada sistemu sudske vlasti, imajući u vidu njegove nadležnosti i dejstvo njegovih odluka, neophodno je postaviti pitanje uticaja izvršne i zakonodavne vlasti na izbor sudija Ustavnog suda.

Istaknuto je da je dosadašnja rasprava pokazala da povlačenje ovog dokumenta predlažu ne samo građanska i strukovna udruženja koja su učestvovala u javnim skupovima o Ustavu, već i najviše pravosudne institucije i stručnjaci koji na skupove o promeni Ustava nisu ni pozvani.  

Zaključak je da predloženi Radni tekst amandmana treba povući i pristupiti izradi sasvim novog teksta, uz poštovanje ustavne procedure i principa moderne konstitucionalne demokratske države.

Snimak sa konferencije za medije možete videti OVDE.

Otvoreno pismo možete pročitati na ovom linku.

Konferencija „Youth Brings On Enlightenment“ – 8.mart u 10h

28. februar 2018.

28449898_10156152570958781_1414906438_n

 

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na konferenciju Beogradskog centra za ljudska prava,  „Youth Brings On Enlightenment“ koja se održava 8. marta od 10 časova u Kući ljudskih prava i demokratije ul. Kneza Miloša 4, Beograd.

Konferencija je završni događaj projekta „Uključivanje mladih u proces istraživanja i menjanja rodnih uloga i obrazaca u Sandžaku“ i posvećena je rodnoj ravnopravnosti iz perspektive mladih u Srbiji danas.

Na konferenciji će biti prikazan animirani film „Alma“, koji je rezultat rada sa mladima iz tri zajednice- Sjenice, Prijepolja i Novog Pazara. Tematika filma je rodna socijalizacija i opresivne rodne norme, i to kroz simbolički prikaz konkretnih zabrana i poželjnih načina ponašanja kada su u pitanju žene u Srbiji.

Kako mladi definišu današnjeg muškarca, a kako ženu? Koliko rodne norme, koje su mladi usvojili, opravdavaju rodno zasnovano nasilje? Kako uključiti temu rodnih normi i rodno zasnovanog nasilja u školski nastavni plan? Koje kreativne alate koristiti u radu sa mladima na temu roda/rodne ravnopravnosti?

Ovo su neka od pitanja koja će biti otvorena  na panelima u okviru konferencije, na kojima će učestvovati  aktivisti/ aktivistkinje,  studenti/ studentkinje, omladinski radnici/ce, novinari/ke  i drugi govornici  i govornice, koji  se na različite načine bave temom  roda, rodnih uloga i rodno zasnovanog nasilja.

Program konferencije dostupan je OVDE

Za više infomacija možete kontaktirati: Nevenu Nikolić, koordinatorku omladinskih programa Beogradskog centra za ljudska prava (064-8246513).

Nadamo se da ćete svojim učešćem dati svoj doprinos ovoj temi, i podržati naše napore u radu na društvenoj promeni.