Čuvari prava

3. novembar 2006.

Donator: Dansko ministarstvo za spoljne poslove

Trajanje projekta: novembar 2006 – jun 2007 

Ovaj projekat je ostvario regionalni uticaj zahvaljujući činjenici da je bio implementiran kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN). Prva faza projekta uključivala je aktivnosti kao što su

  • Formiranje baze podataka relevantnih nacionalnih i međunarodnih dokumenata o zaštiti nesposobnih punoletnih osoba (kao što su Porodični zakon itd.
  • Identifikovanje relevanthih faktora u oblasti teorije i prakse porodičnog prava
  • Identifikovanje potencijalnih predavača i učesnika seminara
  • Pisanje programa seminara
  • Sastavljanje materijala za učesnike seminara
  • Pripremanje pozivnih pisama za predavače i učesnike

Beogradski centar za ljudska prava preveo je u objavio Preporuku Saveta Evrope R (99) 4 o principima pravne zaštite nesposobnih punoletnika i Standardna pravila UN o izjednačavanju prilika osoba sa invaliditetom. Međunarodna konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom dodata je kao aneks u publikaciju koja je štampana u hiljadu primeraka.

Publikacija je podeljena parterskim organizacijama u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koji su vršili dalju distribuciju. Knjižica je dostavljena centrima za socijalni rad, vanparničnim odeljenjima Opštinskih sudova i nevladinim organizacijama.

Zahvaljujući ovom projektu Beogradski centar uspostavio je saradnju sa Centrom za zagovaranje prava lica sa invaliditetom (Mental Disability Advocacy Centre), centrima za socijalni rad u opštinama u Srbiji, vanparničnim odeljenjima opštinskih sudova, i nevladinim organizacijama. Jedan trodnevni seminar koji je okupio 24 učesnika uključujući sudije, aktiviste nevladinih organizacija i zaposlene u centrima za socijalni rad iz Srbije i Crne Gore održan je u aprilu 2007. godine u Beogradu. Ovaj skup predstavljao je jedinstvenu priliku za predstavnike različitih sektora koji se bave istim pitanjima da razmene praktična iskustva, upoznaju se sa novim zakonskim rešenjima i komparativnim i međunarodnim standardima i praksom. Za mnoge učesnike bilo je ovo novo iskustvo jer su se prvi put sreli sa sudijama i aktivistima nevladinih organizacija pa im je pružena prilika da ukažu na probleme na koje nailaze u primeni zakona.

Program seminara obuhvatio je sledeće teme: Uvodno predavanje o Konvenciji UN i njenim opcionim protokolima, procedura za lišenje poslovne sposobnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou, Preporuka Saveta Evrope br. R(99) o pravima odraslih koji su lišeni poslovne sposobnosti, zaštita lica sa mentalnim hendikepom u pravu Evropske konvencije o ljudskim pravima, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Konvencija UN o pravima deteta i pravima dece sa invaliditetom i Generalni komentar br.9 o deci sa invaliditetom, starateljstvo nad osobama lišenih poslovne sposobnosti i njihovim pravima – nacionalno zakonodavstvo i konačno profesionalna odgovornost i pravila ponašanja socijalnih radnika kao i umrežavanje i saradnja tri sektora koji se bave ovim pitanjima.