Diskriminacija predstavlja drugačije tretiranje osoba u sličnim situacijama bez objektivnog i razumnog opravdanja. Nepostojanje objektivnog i razumnog opravdanja znači da razlikovanje u pitanju ne teži „legitimnom cilju“ ili da ne postoji „razumni odnos proporcionalnosti između upotrebljenih sredstava i cilja čijoj se realizaciji teži“ (videti predmet Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, predstavka br. 27996/06 i 34836/06, od 22 decembra 2009, stav 42). U slučajevima različitog postupanja po osnovu rase, boje kože ili etničkog porekla pojam objektivnog i razumnog opravdanja mora se tumačiti na najstroži mogući način (videti predmet D.H. i ostali protiv Češke Republike, predstavka br. 57325/00, presuda od 13 novembra 2007, stav 196).