Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

9. januar 2004.

Donator: Norveška narodna pomoć (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Beogradski centar za ljudska prava je ovaj projekat sprovodio sa partnerima: Centrom za ljudska prava iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim odborom i Akcijom za ljuduska prava iz Podgorice.
Tokom 2004 godine održano je osam seminara za po trideset učesnika, dva u Sarajevu, i po jedan u Beogradu, Puli, Novom Sadu, Opatiji, Igalu i Budvi. Programi seminara obuhvatili su predavanja: pravo na pravično suđenje, pravo na mirno uživanje imovine, zabrana diskriminacije, prava manjina i osetljivih društvenih grupa, zabrana ropstva i prinudnog rada, trgovina ljudima, zabrana torture, nehumanog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na privatnost, sloboda izražavanja, sloboda medija, ekonomska, socijalna i kulturna prava, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Stalni međunarodni krivični  sud, suđenje za ratne zločine u zemljama na prostoru bivše Jugoslavije.

  1. Pravo na pravično suđenje, Sarajevo 4. – 8. februar 2004. godina  
  2. Pravo na pravično suđenje i pravo na mirno uživanje imovine, Igalo 17. – 21. mart 2004. godina
  3. Zabrana diskriminacije, prava manjina i osetljivih društvenih grupa Beograd 21. – 25. april 2004. godina
  4. Zabrana ropstva i trgovine ljudima i organizovani kriminal, Pula 12. – 16. maj 2004. godina
  5. Zabrana torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja/Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, Novi Sad 16 – 20 jun 2004. godina
  6. Pravo na privatnost, sloboda izražavanja i pravo medija, Opatija 15.-19. septembar 2004. godina
  7. Ekonomska, socijalna i kulturna prava, Bečići 13. – 17. oktobar 2004. godina
  8. Suđenja za ratne zločine, organizovani kriminal i trgovina ljudima u zemljama bivše Jugoslavije, Sarajevo 24. – 28. novembar 2004. godina

Na seminarima je učestvovalo preko 200 pravnika iz regiona uglavnom sudije, tužioci i njihovi zamenici, savetnici u sudski pripravnici, advokati i predstavnici NGO. Svi učesnici dobili su sertifikat. Seminari su bili interaktivni i pored predavanja sadržali su radionice, diskusije i simulacije.