Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

9. januar 2005.

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian people Ais

Trajanje projekta: april 2005- april 2006

Projekat je počeo još 2002. godine kao dugoročni projekat obuke pravnika iz država bivše Jugoslavije, a pored obuke ima za cilj i razmenu iskustava i unapređenje saradnje pravnika iz celog regiona koja je zbog ratova na prostorima bivše Jugoslavije dugo bila prekinuta. U sprovođenju ovog projekta pored Beogradskog centra za ljudska prava učestvuju Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava, Centar za ljudska prava iz Sarajeva, Akcija za ljudska prava iz Crne Gore i FORUM – Centar za Strateško istraživanje i dokumentaciju.Tokom 2005 godine organizovano je šest seminara u celom regionu. Održana su dva osmodnevna treninga za 70 pravnika iz Makedonije jer su tek od 2005. godine u projekat uključeni i pravnici iz ove države pa su koordinatori projekta smatrali da je važno da se za pravnike iz Makedonije organizuju uvodna predavanja kako bi sustigli kolege iz drugih država koji već nekoliko godina učestvuju u projektu. Pored ovih treninga u ovoj fazi projekta održana su i četiri tematska seminara na kojima je učestvovalo po 30 učesnika i to:

  1. Sloboda izražavanja i prava medija, Petrovac 09. – 12. jun 2005.
  2. Pravo na pravično suđenje, trgovina ljudima i organizirani kriminal, suđenja za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, Sarajevo 15. – 18. septembar 2005.
  3. Pravo na mirno uživanje imovine/ekonomska, socijalna i kulturna prava, Pula 20. – 23. oktobar 2005.
  4. Osnovna procesna prava prema odredbama ECHR (članovi 5 i 6)/  Zabrana torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd 17. – 20. novembar 2005.

Većina učesnika bili su sudije, tužioci, stručni saradnici ali i advokati, kao i predstavnici nevladinog sektora. I u ovoj fazi projekta Web stranicaprojekta je redovno održavana i na nju su stavljani relevantni podaci na pet jezika (bosanski, hrvtaski, makedonski, srpski i engleski).