Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

9. januar 2006.

Donator: Norveška narodna pomoć

Trajanje projekta: jun 2006 – maj 2007

Ovaj regionalni projekat realizovao se od 2002. do 2008. godine. Cilj projekta je bio da unapredi i obezbedi efikasniju obuku u oblasti ljudskih prava članova pravne profesije (pravnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, vladini zvaničnici zaduženi za reformu pravosuđa u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije kao i aktivisti u nevladinim organizacijama).Beogradski centar za ljudska prava sarađivao je na ovom projektu sa Hrvatskim helsinškim komitetom za ljudska prava (Hrvatska), Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Akcijom za ljudska prava (Crna Gora) i FORUM-Centar za strateško istrživanje i dokumentaciju (Makedonija).

U ovoj fazi projekta održano je 5 specijalizovanih trodnevnih treninga.

  • Hapšenje, pritvor i izdržavanje kazne. Zabrana mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja. Pravo na slobodu i bezbednost (osnovni kurs), Budva,  Crna Gora, 14-16. septembar 2006.
  • Zabrana diskriminacije (viši kurs), Lovran, Hrvatska, 5-7. oktobar 2006.
  • Pravo na mirno uživanje imovine. Ekonomska, socijalna i kulturna prava. Korupcija (viši kurs), Skoplje, Makedonija, 19-21. oktobar 2006.
  • Prava ranjivih grupa. Porodično nasilje. Zaštita maloletnika. Trgovina ljudima (osnovni kurs), Beograd, Srbija, 1-3. mart 2007.
  • Pravo na pravično suđenje. Organizovani kriminal. Ograničavanje i derogacija ljudskih prava (osnovni kurs), Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 29-31. mart 2007.
  • Ekspertski sastanak sudija Vrhovnih sudova iz regiona održan je u Beogradu, Srbija, 27-28. april 2007. kao i jedan evaluacioni sastanak..
  • Ekspertski sastanak sudija Vrhovnih sudova iz regiona održan je u Beogradu, Srbija, 27-28. april 2007. kao i jedan evaluacioni sastanak.

Tri knjige su prevedene i objavljene i to: Christian Tomushat Ljudska prava između idealizma i realizma, Oxford University Press, 2003, Martin Sheinin Vodeći slučajevi Komiteta za ljudska prava Abo Akademy, Turku, 2006; Karen Reid, Evropska konvencija o ljudskim pravima – vodič za praktičare, Sweet & Maxwell, 2004.

Web stranica projekta koja je ustanovljena u prvoj fazi projekta redovno je održavana i dopunjavana informacijama.