Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

15. februar 2002.

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Beogradskog centra za ljudska prav i nevladinih organizacija iz regiona Balkana kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN) Centar je u 2002. godini započeo trogodišnji regionalni projekat u sardnji sa Centrom za ljudska prav iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim komitetom i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice. Cilj projekta bio je da se izvrši doobuka pravnika iz regiona iz oblasti ljudskih prava budući da većina njih nije u svom obrazovanju na pravnim fakultetima bivše Jugoslavije imala ovaj predmet u nastavnim programima. Ovaj nedostatak se oseća u celom regionu jer sudije, tužioci, sdvokati nisu upoznati sa međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava što je postalo neophodno u procesu tranzicije i usaglašavanja sa standardima evropskih demokratskih država.

Projekat se satojao u organizaciji seminara za pravnike iz celog regiona. U 2002. godini održano je pet desetodnevnih škola (kurseva) za sudije, advokate, tužioce i pravnike koji rade u vladinim institucijama i to:

  1. Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Lovran, 12. – 21. april 2002.
  2. Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Beograd, 24. maj – 1. jun 2002.
  3. Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Petrovac , 21. – 30. jun 2002.
  4. Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Sarajevo,15. septembar 2002.
  5. Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Dubrovnik , 25. oktobar – 3. novembar 2002.

Na početku projekta otvorena je Web stranica http://www.seelawyers.net projekta i na nju su stavljani relevantni podaci na pet jezika (bosanski, hrvtaski, makedonski, srpski i engleski).