Država neodložno da omogući građanima bez ličnih dokumenata ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

21. maj 2020.

Beogradskom centru za ljudska prava se od 15. maja 2020. godine javilo više građana lišenih slobode koja izdržavaju kazne zatvora u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, tražeći pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć države koja je uvedena zbog negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19. Oni su istakli da nemaju važeću ličnu kartu ili da uopšte nemaju ličnu kartu i da nemaju mogućnost da dobiju lična dokumenta za vreme trajanja izdržavanja kazne u zavodima.

Uredba Vlade Republike Srbije od 24. aprila 2020. godine kojom se uređuje uplata jednokratne novčane pomoći državljanima Republike Srbije propisuje da pravo na ovu pomoć imaju punoletni državljani Republike Srbije sa važećom ličnom kartom, ali ne sadrži odredbe o načinu ostvarivanja ovog prava građana Srbije koji nemaju važeća lična dokumenta. Ostavljeni rok za prijavu građana ističe 5. juna 2020. godine.

Iz navedenih razloga apelujemo na nadležne organe Republike Srbije da u što kraćem roku omoguće velikom broju građana Srbije koji nemaju lična dokumenta – a nalaze se primera radi u zatvorenim ustanovama ili žive u neformalnim romskim naseljima, kao i građanima koji nemaju telefon i internet, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć države. U tom pravcu smatramo da bi bilo potrebno i da se produži rok u kojem građani mogu podneti prijavu za ostvarivanje prava na navedenu jednokratnu novčanu pomoć.