“Ekološka tužba” kao sredstvo za aktivnije učešće OCD i građana u zaštiti životne sredine

24. septembar 2018.

Donator: Ministarstvo zaštite životne sredine
Trajanje projekta: jul 2018 – novembar 2018

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Ministarstva životne sredine od jula do novembra 2018. godine sprovodi projekat “Ekološka tužba” kao sredstvo za aktivnije učešće OCD i građana u zaštiti životne sredine. Projekat je usmeren ka promociji „ekološke tužbe“ kao modelu zaštite ljudskog prava na zdravu životnu sredinu, u cilju bolje saradnje građana i donosioca odluka kao i boljeg razumevanja važećih propisa, koji predviđaju mogućnost korišćenja mehanizma zaštite prava na zdravu životnu sredinu.

„Ekološka tužba“ postoji u domaćem zakonodavstvu od 1978. godine, ali nema zabeleženih slučajeva da su postupci ovom tužbom pokrenuti. Iz tog razloga, namera je da se u okviru ovog projekta kreira referentan predlog politika, uključujući preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u domenu prava na zdravu životnu sredinu. Cilj nam je da kroz pomenuti predlog politika olakšamo primenu zakona u oblasti zaštite životne sredine i prirode različitim odlučiocima ili kreatorima javnih politika u srpskom društvu. Uz predlog politika, planirana je i namenska publikacija- priručnik za građane i OCD posvećen njihovom upoznavanju sa osnovnim pravima i mehanizmima zaštite prava na zdravu životnu sredinu. U nameri da pomenute publikacije budu što više prilagođene struci i potrebama građana, biće održana dva okrugla stola u cilju konsultovanja sa relevantnim učesnicima. Na kraju, predlog politike sa preporukama i priručnik će biti prezentovani na završnoj konferenciji.