Ekstradicija stranaca iz Srbije od 2017. do 2021. i princip zabrane proterivanja (non- refoulement)

9. maj 2022.

Donator: Civil Rights Defenders
Trajanje projekta: april – decembar 2022.
Nosilac projekta: Beogradski centar za ljudska prava

Cilj projekta je da se sagleda petogodišnja praksa nadležnih organa Republike Srbije u ekstradicionim postupcima od 2017. do 2021. godine sa stanovišta poštovanja principa zabrane proterivanja (non-refoulement). Osnovne aktivnosti projekta usmerene su na prikupljanje dokumentacije iz ekstradicionih postupaka, njihovu detaljnu analizu, formulisanje preporuka za unapređenje pravnog okvira i prakse u ovoj oblasti, informisanje domaće i međunarodne javnosti o rezultatima analize i organizovanje obuka sudija, javnih tužioca i advokata.

Rezultati projekta biće korišćeni za izveštavanje međunarodnih tela koja nadziru poštovanje ljudskih prava u Srbiji, za iniciranje postupaka za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava i za zagovaranje unapređenja pravnog okvira u pitanjima ekstradicije i proterivanja stranaca sa teritorije Republike Srbije.