Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije – ECRI objavila zaključke o Srbiji

3. jun 2020.

ECRI logoEvropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) objavila je zaključke o sprovođenju dveju prioritetnih preporuka koje je 2017. godine uputila Srbiji.

Prvo, ECRI je preporučila da Narodna skupština i Vlada Republike Srbije usvoje kodekse ponašanja kojima se zabranjuje korišćenje govora mržnje, predviđa suspenzija mandata i druge sankcije za kršenje odredbi tih kodeksa i uspostavljaju efikasni kanali za prijavljivanje. Vlasti RS su obavestile ECRI da su prava i obaveze narodnih poslanika uređeni Ustavom i ostalim propisima, kao i Poslovnikom Narodne skupštine, kojima se zabranjuje uvreda. Pored toga, 2017. godine je dodatno izmenjen i dopunjen Poslovnik u cilju sprečavanja narodnih poslanika da pribegavaju govoru mržnje prilikom komentarisanja sudskih odluka u okviru suđenja za ratne zločine, kao i da poriču te zločine. Premda s odobrenjem konstatuje ovo delimično poboljšanje, ova komisija Saveta Evrope naglašava da je potrebno dodatno ojačati ova pravila i da ona treba da sadrže koherentnu i odgovarajuću zabranu govora mržnje. ECRI sa žaljenjem konstatuje da nije ostvaren nikakav napredak u usvajanju pravila ponašanja Vlade RS i zaključuje da je ova preporuka delimično sprovedena.

Drugo, ECRI je preporučila da organi vlasti daju visok prioritet zapošljavanju srazmernog broja Roma i pripadnika ostalih manjina u državnoj službi i da im obezbede da imaju koristi od podjednako stabilnih uslova rada kao i drugi državni službenici. Vlada RS je obavestila ECRI o svom Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji za cilj ima da ostvari adekvatnu zastupljenost pripadnika manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima. Pored toga, jedan broj Roma je angažovan na poslovima pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatora i koordinatora za romska pitanja. Međutim, rezultati istraživanja Zaštitnika građana pokazuju da su Romi i dalje isključeni i da ne postoje odgovarajući instrumenti za njihovo učešće na svim nivoima lokalne uprave. ECRI s žaljenjem konstatuje da je broj Roma i pripadnika ostalih manjina zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji daleko od proporcionalnog. Pored toga, ECRI nije primila nikakve informacije o tome da li oni imaju koristi od podjednako stabilnih uslova rada kao i ostali državni službenici. ECRI zaključuje da je ova preporuka delimično sprovedena.
 
Zaključci ECRI odnose se na period do 25. oktobra 2019, kada je ova komisija primila odgovor od srpskih vlasti na svoj zahtev za informacijama. Zaključci su zasnovani na odgovoru Vlade i informacijama prikupljenim od drugih izvora. Odnose se isključivo na prioritetne preporuke i nemaju za cilj da pruže sveobuhvatnu analizu svih koraka u borbi protiv rasizma i netolerancije u Srbiji.
 
Prioritetne preporuke su date u Izveštaju ECRI iz 2017. godine, dostupnom na  https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/finalni_izvestaj_ekri_o_srbiji.pdf.
 
Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) predstavlja jedinstveno telo koje prati stanje ljudskih prava i koje je specijalizovano za pitanja vezana za borbu protiv rasizma, diskriminacije (po osnovu „rase“, etničkog/nacionalnog porekla, boje kože, državljanstva, veroispovesti, jezika, seksualne orijentacije i rodnog identiteta), ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi. Komisija priprema izveštaje i upućuje preporuke državama članicama.