evropski ombucmanEvropski ombudsman (zaštitnik prava građana) postupa po žalbama na administrativni rad institucija, tela i organa EU  - kada se ne poštuju osnovna prava, pravne norme ili načela dobre administracije. Na primer, to su slučajevi diskriminacije, administrativnih nepravilnosti, zloupotrebe vlasti, nepravednosti, nepružanja odgovora, uskraćivanja informacija i nepotrebnog odgađanja.  Ombudsman jedino ne može kontrolisati rad Suda pravde Evropske unije, s obzirom da je to nezavisan sudski organ. Sedište ombudsmana je u Strazburu.  

 

     
evropska centralna bankaEvropska centralna banka je nezavisan organ sa sedištem u Frankfurtu (Nemačka) koja je odgovorna za jedintvenu ekonomsku i monetarnu politiku EU i njenu primenu. Glavni zadatak Banke  je da drži inflaciju pod kontrolom (posebno u 17 zemalja koje koriste evro kao valutu), cene i finansijske sisteme stabilnim.  U stvari, Evropska centralna banka vodi monetarnu politiku EU i upravlja njenom jedinstvenom monetom – evrom (€).  

 

     
evropska investiciona bankaEvropska investiciona banka pomaže da se ostvare ciljevi EU putem finansiranja i pružanjem povoljnih kredita za razvoj i ulaganja od evropskog značaja – pre svega u infrastrukturu, snabdevanje energijom i zaštitu čovekove okoline. Banka podržava projekte ne samo u državama članicama, već i u zemljama u procesu pridruživanja kao i partnerskim zemljama. Sedište Banke je u Luksemburgu.  

 

     
evropski i socijalni komitetEvropski ekonomski i socijalni komitet je savetodavno telo koje daje mišljenja o predlozima propisa i odluka u odnosima između poslodavaca i zaposlenih, te se izjašnjava o raznim drugim ekonomskim i socijalnim pitanjima. Komitet ima 353 člana, imenovanih od strane nacionalnih vlada na 5 godina. Oni  su predstavnici poslodavaca, zaposlenih i drugih zainteresovanih grupa (npr. zemljoradnika, potrošača, itd), a njihov broj zavisi od broja stanovnika određene zemlje – najviše predstavnika imaju Nemačka, Italija, Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo po 24, a najmanje Malta – 5 članova. Za svoj rad ne dobijaju platu, već samo naknadu troškova puta i smeštaja kako bi mogli da prisustvuju sastancima. U proseku, Evropski ekonomski i socijalni komitet godišnje proizvede oko 170 savetodavnih dokumenata i mišljenja.  

 

     
komitet regionaKomitet regiona je savetodavno telo koje zastupa interese regionalnih i lokalnih vlasti u okviru Evropske unije. Evropska Komisija, Parlament i Savet obavezni su da traže mišljenje od Komiteta regiona o svakom zakonskom predlogu (i to još u fazi pripreme predloga) koji bi se mogao ticati lokalnih vlasti (npr. u oblastima zdravstva, politike zapošljavanja, zaštite okoline, itd). Komitet ima 353 člana, izabranih na 5 godina, a njihov broj i sastav odražava političke, geografske i lokalne odnose u svakoj pojedinačnoj državi članici.  

 

eurojusteuropolEuropol i Eurojust, institucije čija sedišta su u Hagu, bave se borbom protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma. Njihov zadatak je da rade na jačanju saradnje policija i pravosudnih organa u borbi protiv aktivnosti koje najviše ugrožavaju bezbednost u Evropi: trgovina drogama, oružjem i ljudskim bićima, terorizam, ilegalne imigracije, visokotehnološki kriminal, šverc cigareta, utaje poreza, falsifikovanje novčanica evra, pranje novca, itd.