Kada neka država izrazi želju da uđe u EU, ona mora da prođe kroz postupak prijema. Evropska komisija najpre izrađuje studiju o izvodljivosti. To je procena da li je neka država spremna i sposobna da započne pregovore o Sporazumu o (stabilizaciji i) pridruživanju. Za zemlje zapadnog Balkana tj. bivše Jugoslavije (osim Slovenije) koje su prošle kroz ratove i Albaniju ti sporazumi sadrže i reč stabilizacija jer se smatra da te države treba prvo da se stabilizuju pa onda pristupe pridruživanju. Ako je studija pozitivna, država sklapa taj sporazum. Onda, više godina, ta zemlja usklađuje svoje propise i njihovu primenu sa standardima koji vladaju u drugim državama članicama EU.

Potom država podnosi molbu Savetu EU za članstvo i zahtev za ocenom usklađenosti i primene Kriterijuma iz Kopenhagena.

Savet EU traži mišljenje od Evropske komisije o molbi za članstvo. Mišljenje može biti pozitivno ili negativno. Ako je pozitivno, Komisija predlaže Savetu EU da sa tom državom započne pregovore o punopravnom članstvu, no, pre nego što započne pregovore, EU utvrđuje oblasti u kojima još treba popraviti zakonodavstvo i praksu te države. To znači da država, ne samo da treba da prihvati, već i da primeni u praksi oko 26000 propisa i zakona (80000 stranica). U tom procesu prilagođavanja zakona i prakse od velike pomoći državi su Evropska komisija i njeno stalno predstavništvo u toj zemlji.

Odluku o početku pregovora donosi Savet EU većinom glasova (npr. na samitu u Kopenhagenu, 2002, doneta je odluka o prijemu 10 zemalja). U stvari, Savet EU odlučuje da li se nekoj državi, koja je podnela molbu za članstvo, može priznati status zemlje kandidata (trenutno status kandidata ima 5 država: Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Island, Srbija i Turska; potencijalni kandidati za članstvo su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).

Ako je zaključak pozitivan, u roku od 6 meseci pokreću se pregovori o pristupanju. Pregovore vode zemlja predsedavajući EU (menja se svakih 6 meseci) i Evropska komisija.

Kad se pregovori završe, pravi se nacrt ugovora o pristupanju zemlje kandidata i EU. Ovaj nacrt moraju da odobre Savet EU i Evropski parlament. Onda se ugovor potpisuje, a da bi stupio na snagu moraju da ga ratifikuju države članice EU i država kandidat (u svom parlamentu ili referendumom). Kad je ugovor ratifikovan sledi najlepši deo – ceremonija prijema.

Gde je naša zemlja na tom putu? Ono što je prethodilo Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i njegovo potpisivanje i ratifikacija imali su veoma dramatičan tok. U stvari, prvi put u istoriji EU dogodilo se to da u jednoj državi ne postoji saglasnost oko toga da li ona uopšte treba da postane članica Unije ali i da se, zbog neispunjavanja međunarodnih obaveza (pre svega saradnje sa Haškim tribunalom), vlade nekih država članica (Holandije i Belgije) usprotive primeni tog Sporazuma.

Evo ukratko istorijata naših evrointegracija: 

1999.

- jun 1999. otvoren Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) za Zapadni Balkan ali Savezna Republika Jugoslavija u njega nije bila uključena

- decembar 1999. otvorena perspektiva članstva Zapadnog Balkana u EU

2000.

- 5. oktobar 2000. demokratske promene u Srbiji

* 8. oktobra 2000. predsednik SRJ, Vojislav Koštunica, pozvan na samit EU u Bijaricu i SRJ ulazi u Proces stabilizacije i pridruživanja

- decembar 2000. EU ukida carinu na uvoz robe iz SRJ

2003.

- februar 2003. stvorena Državna zajednica Srbija i Crna Gora (dogovoreno uspostavljanje jedinstvenog tržišta Crne Gore i Srbije)

- jun 2003. Samit u Solunu, potvrđena evropska budućnost država Zapadnog Balkana na osnovu individualnog napretka svake od njih

2004.

- sredinom 2004. postaje jasno da neće biti uspostavljeno jedinstveno tržište SCG i da zbog toga SCG neće moći da pregovara ekonomski deo SSP kao jedna strana, a decembra 2004. EU usvaja pristup „dvostrukog koloseka“ po kome će Crna Gora i Srbija zasebno pregovarati trgovinski deo SSP, a SCG kao država jedinstveno pregovarati politički deo SSP

2005.

- april 2005. SCG dobija pozitivnu ocenu o Izveštaju o spremnosti SCG za pregovore o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (Studiju izvodljivosti)

* 10. oktobra 2005. početak pregovora Evropske unije i Srbije i Crne Gore o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji predstavlja prvu stepenicu ka integracijiu EU

2006.

- 3 maja 2006. zbog nedovoljne saradnje sa Hagom, otkazani pregovori sa SCG

- kraj maja 2006. na referendumu Crna Gora proglašava nezavisnost

- novembra 2006. Savet EU je usvojio mandat za pregovore o sporazumima o viznim olakšicama i sporazumima o readmisiji sa Srbijom (kao prvi korak ka ukidanju viza).

- 19. decembar 2006. potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi (CEFTA)

2007.

- 16. maj 2007.- predstavnici srpske vlade i Evropske komisijeu Briselu parafirali Sporazume o viznim olakšicama i o readmisiji koji omogućili da se besplatno odobravaju vize studentima, naučnicima, poslovnim ljudima i još nekim kategorijama građana Srbije

* 18. septembar 2007. potpisani su Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Republike Srbije

- 7. novembar 2007. parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije

2008.

* 29. aprila 2008. potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije

2009.

- 1. decembar 2009. Stupio na snagu Sporazum iz Lisabona

- 7 decembar 2009. EU donela odluku o početku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU

* 19. decembar 2009. stupio na snagu bezvizni režim sa EU. Građanima Srbije više nije potrebna viza da bi putovali u zemalje koje su deo Šengenskog prostora

* 22. decembar 2009. Srbija podnela zahtev za prijem u članstvo EU

2010.

- 1. februar 2010. Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije stupio na snagu

- 14. jun 2010. EU donela odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije

- 25. oktobar 2010. Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo odluku da kandidaturu Srbije za članstvo u Uniji prosledi Evropskoj komisiji na razmatranje

- 24. novembar 2010. Evropski komesar za proširenje, Štefan File, uručio je predsedniku Vlade Srbije, Mirku Cvetkoviću, Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU, čije popunjavanje je jedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU

2011.

* 19. januar 2011. Evropski parlament ratifikovao je u Strazburu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije

- 31. januar 2011. predsednik Vlade Srbije, Mirko Cvetković, predao Odgovore na Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu

-  22. аpril 2011. Srbija poslala poslednji set Odgovora na dodatnja pitanja Evropskoj komisiji

- 12. oktobar 2011. Evropska komisija je u svom Mišljenju o kandidaturi Srbije preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te da se pregovori o članstvu otvore čim Srbija ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom

2012.

** 1. mart 2012. Evropski savet doneo je odluku da Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji

2013.

- 22. april 2013. Evropska komisija preporučila da se otvore pregovori o pristupanju sa Srbijom
- 28. jun 2013. Evropski lideri na sastanku u Briselu odlučili da pregovori sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji počnu najkasnije u januaru
* 22. jul 2013. SSP stupa na snagu
* 1. septembar 2013. EU završava proces ratifikacije SSP

2014.

- 21. januar 2014.  u Briselu održana prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou