Evropske integracije Srbije: sprovodjenje prioriteta Evropskog partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi

Svrha ovog projekta je da se Srbiji pomogne da unapredi vladavinu prava u ključnoj fazi u pregovorima koje vodi sa Evropskom unijom; reč je o programu koji jača reforme u pravosudnom sektoru, promoviše ljudska prava i hvata se u koštac sa ključnim slabostima pravnog sistema Republike Srbije. Projekat sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa AIRE centrom iz Londona uz podršku Fonda za otvoreno društvo, Misije OEBS-a u Srbiji, kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije.

Beogradski centar se od 2000 godine bavi edukacijom i obukom pripadnika pravosudne profesije u cilju usklađivanja pozitivnog prava i prakse državnih organa sa Evropskim standardima. Pravosudni centar Republike Srbije od svog osnivanja preuzima obuku nosioca pravosudnih funkcija. Kao posledica toga Beogradski centar modifikuje svoju ulogu i fokusira se na uočavanje problematičnih oblasti u zakonskoj regulativi i praksi, otvaranje rasprava na specifične teme i obezbeđivanje ekspertize kako bi dodao vrednost na postojeće aktivnosti Pravosudnog centra.

Na ovoj stranici možete naći izveštaje sa diskusija koje je Beogradski centar organizovao povodom uočenih sistemskih nedostataka i autorske tekstove koji razmatraju probleme iz različitih perspektiva i predlažu moguća rešenja. Prvi okrugli sto, održan 23. juna 2009, bio je posvećen pitanju delotvoranog pravnog leka.. Usledio je Okrugli sto na temu izvršenja sudskih odluka u oblasti porodičnog prava održan 15 oktobra 2009. Konačno, 23 novembra 2009 diskutovano je o slobodi okupljanja i načelu zabrane diskriminacije.

Nadamo se da će izloženi materijal poslužiti kao platforma za pronalaženje odgovarajućih rešenja i konačno njihovu praktičnu implementaciju.