Građanska prava ESLJP -  se uzdržao od davanja apstraktne definicije građanskih prava i obaveza ali je naveo da oni predstavljaju autnomne pojmove koji se tumače nezavisno od značenja koja im daju pravni sistemi država članica. Ipak, opšti principi domaćeg prava moraju se obavezno uzeti u obzir prilikom tumačenja građanskih prava i obaveza u konkretnom slučaju. Nije neophodne da obe stranke u postupku budu privatna lica i suština pitanja koje Sud postavlja jeste da li ishod postupka u pitanju presudno utiče na privatna prava i obaveze (predmet Ringeisen protiv Austrije, predstavka br.2614/65 presuda od 16 jula 1971, stav 94).