Izmene ZKP

31. maj 2004.
Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, koje su u skladu s međunarodnim standardima. Iako usvojene bez javne rasprave, ove promene vode poboljšanju rada suda pa tako i efikasnoj zaštiti pojedinca. Među izmenama Zakonika o krivičnom postupku, posebno je značajno ukidanje ustanove obaveznog pritvora (čl. 142, st. 1), kojom se propisivalo automatsko izricanje pritvora svima za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od 40 godina.

Naime, Evropski sud za ljudska prava smatra da težina sankcije ne može biti jedino merilo za obavezno pritvaranje, već moraju da postoje i drugi faktori (npr. opasnost od bekstva, uticaja na svedoke, uništavanja dokaza itd). Zato je naša zemlja je prilikom ratifikacije Evropske konvencije stavila rezervu na odredbu čl. 142, st. 1, uočavajući da Zakonik nije u skladu sa standardom Evropskog suda. Važno je da je ova uočena nesaglasnost brzo otklonjena.

Nadamo se će u bliskoj budućnosti biti otklonjene i druge nesaglasnosti našeg zakonodavstva s evropskim standardima, pomenute u rezervama koje je SCG dala na Konvenciju, a koje se odnose na postupak pred prekršajnim organima i javnost rasprave u upravnom sporu.

Međutim,  važno je uočiti i osuditi sistematsku praksu izbegavanja javnih rasprava oko važnih zakonskih rešenja, što obično utiče na kvalitet i na primenu tih rešenja. Beogradski centar podseća da javne rasprave doprinose ne samo upoznavanju javnosti s mogućim zakonskim rešenjima, već i većoj sigurnosti da će nova zakonska rešenja biti takva da obezbeđuju dobrobit zajednice i svih građana.