Izveštaj Agencije Evropske unije za osnovna prava – FRA po prvi put osim zemalja EU obuhvatio i Srbiju i Severnu Makedoniju

12. jun 2020.

Capture FRA 2020 izvestajAgencije Evropske unije za osnovna prava – FRA objavila je izveštaj o stanju osnovnih ljudskih prava za 2020. godinu. U izveštaj su po prvi put, pored zemalja članica EU uključene i zemlje kandidati za članstvo – Srbija i Severna Makednonija. Izveštaj FRA 2020 posebno naglašava važnost zaštite osnovnih ljudskih prava usled pandemije COVID-19.

“Rastuća netolerancija i napadi na osnovna ljudska prava ugrožavaju napredak koji je ostvaren u prehodnim godinama. U trenutku kada Evropa počinje da se oporavlja od pandemije bolesti COVID-19, svedoci smo sve većeg produbljivanja postojećih nejednakosti i pretnji po socijalnu koheziju”, navodi se u izveštaju.

„Pandemija COVID-19 imala je i nastaviće da ima snažan uticaj na osnovna prava svih ljudi širom EU. Postojeće nejednakosti, uznemiravanja i predrasude će se verovatno dodatno produbiti”, kaže direktor FRA Majkl O’Flaherti. “Vlade moraju da obezbede planiranje ‘nove normalnosti’ koja vodi ka stvaranju poštenijeg i pravednijeg društva u kojem se poštuje dostojanstvo svakoga i garantuje da niko neće biti zapostavljen”.

Izveštaj FRA predstavlja pregled glavnih dešavanja i nedostataka u zaštiti ljudskih prava u EU, uključujući Veliku Britaniju i zemlje kandidate za članstvo Srbiju i Severnu Makedoniju u pogledu: ravnopravnosti i nediskirminacije; rasizma, ksenofobije i netolerancije; inkluzije Roma; azila, granica i migracija; informatičkog društva, privatnosti i zaštite podataka; prava dece; pristupa pravdi; i implementacije konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Izveštaj sumira i analizira najvažnije događaje u pogledu ljudskih prava u EU u 2019, sadrži i predloge za delovanje koji se odnose na Povelju EU o osnovnim pravima i njenu primenu u zemljama članicama.

Izveštaj za Srbiju dostupan je na ovom linku: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/serbia-frr2020_en.pdf

Kompletan izveštaj dostupan je ovde: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020#TabPubOverview0