Izveštaj – Ljudska prava u Srbiji 2004

15. februar 2004.

Donator: Fond za otvoreno drustvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Kao i svake godine cilj Izveštaja je da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja i praksa u oblasti ljudskih prava. Analiza je utvrdila obim u kome je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kultirnim pravima. Pošto je još 2003. godine Državna zajednica Srbija i Crna Gora postala član Saveta Evrope preuzela je obavezu da zakonodavstvo uskladi s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i da godinu dana po prijemu u članstvo ove organizacije ratifikuje Konvenciju. Marta 2004. predate su ratifikacioni instrumenti Savetu Evrope i stvorena je obaveza da se domaće zakonodavstvo i sudska praksa usaglasi sa praksom Evropskog suda za ljudska prava pa je u Izveštaju za 2004. godfinu posebna pažnja posvećena usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima.

U prvom delu se analiziraju ustavne odredbe državne zajednice, najvažniji važeći zakoni i neki podzakonski akti koji mogu da utiču na puno uživanje ljudskih prava. Komentarišu se i neki zakoni koji će tek stupiti na snagu i nacrti zakona koji zadiru u oblast ljudskih prava. Drugi deo izveštaja posvećen je stvarnom uživanju, ograničenjima ili kršenjima ljudskih prava koja su garantovana međunarodnim ugovorima i ustavima i zakonima Srbije i Crne Gore. U Izveštaju 2004. odstupilo se od uobičajene metodologije i nisu se obrađivala kršenja svih prava već su izabrane teme koje su prema mišljenju saradnika Centra najvažnije za analizu prakse poštovanja ljudskih prava.

U trećem delu izveštaja su analiza i rezultati istraživanja koje Centar svake godine sprovodi o svesti građana u pogledu prava koja su im garantovana i njihovom odnosu prema njima. U poslednjoj, četvrtoj glavi izveštaja obrađene su teme koje zaslužuju posebnu pažnju. To su, neizbežno, pitanje suočavanja s prošlošću i problemi povodom saradnje s Haškim tribunalom i situacija na Kosovu i Metohiji i događaji u martu 2004. Antisemitizam je poslednja u nizu posebnih tema koji predstavlja novi fenomen u društvu, ali, iako u začetku upozorava na porast etničke i verske netolerancije i ksenofobije.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde…