Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine

8. jul 2015.

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji sredstvima Evropske unije 

Trajanje: avgust 2014 – maj 2016

Cilj projekta bio je da doprinese unapređenju vladavine prava u Srbiji, posebno u pogledu sistema krivičnog pravosuđa i odgovornosti za ratne zločine, kroz ocenu usklađenosti nacionalnih suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima putem izgradnje održivog nacionalnog mehanizma praćenja suđenja za ratne zločine kao i mehanizma deljenja informacija.Projektni tim pratio je suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima, što predstavlja jedan od mehanizama za osiguranje odgovornosti za ratne zločine, i o tome redovno izveštavao.

Praćenje suđenja za ratne zločine u Republici Srbiji

Beograd, 25. septembar 2015. godine – Tim Beogradskog centra za ljudska prava prati tok svih postupaka u predmetima pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kao i pred  Odeljenjem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu.

Nalazi i analize suđenja za ratne zločine biće redovno saopštavani i deljeni sa predstavnicima pravosuđa, advokatskih komora, Ministarstva pravde, civilnog društva, OEBS, Evropske unije i drugih zainteresovanih strana. 

U projektnom periodu praćeni su postupci u predmetima:

Podaci su poslednji put uneti u stranicu na dan petak, 25. septembar 2015. godine.

Univerzalna nadležnost – izazovi i perspektive

 12094963_1714375482128502_1903588104696308819_o

 Beograd, 6. oktobar 2015 – U organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizovana je panel diskusija na temu „Univerzalna nadležnost u međunarodnom krivičnom pravu“. Izlaganjem o izazovima i perspektivama univerzalne nadležnosti u međunarodnom krivičnom pravu, diskusiju je otvorio bivši predsednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i profesor emeritus međunarodnog prava Univerziteta u Milanu, g. Fausto Pokar. O nadležnosti Republike Srbije u predmetima ratnih zločina, govorio je Saša Obradović, pravni savetnik, Ambasade Republike Srbije u Kraljevini Holandiji. Diskusija je okupila oko 40 sudija, tužilaca, predstavnika međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, predstavnika policije, advokata, istraživačkih novinara, profesora pravnih fakulteta, kao i veći broj domaćih eksperata u polju međunarodnog humanitarnog i međunarodnog krivičnog prava. Diskusija je održana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine“, čiji je donator Evropska Unija.

 

Suđenja za ratne zločine u Republici Bosni i Hercegovini – Studijska poseta

Sarajevo. 4 jun 205. godine – U okviru projekta sprovedena je studijska poseta institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava, Fonda za humanitarno pravo i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM)  u okviru posete imali su priliku da se susretnu i razgovaraju sa predstavnicima tužilaštva i sudijama, advokatima, kao i sa predstavnicima Misije OEBS u Bosni i Hercegovini.  

Predstavnici organizacija civilnog društva imali su priliku da se susretnu i sa predstavnicima Balkanske istraživačke mreže (BIRN) u Bosni i Hercegovini, sa predstavnicima organizacije TRIAL, kao i predstavnicima udruženja porodica žrtava.

Tokom posete Sudu Bosne i Hercegovine, predstavnici Centra, Komiteta pravnika i Fonda za humanitarno pravo prisustvovali su suđenjima.

Studijsku posetu osmislila je i sprovela Misija OEBS u Srbiji.  

 

Završen program obuke u okviru projekta za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine   

Beograd, 16. april 2015. godine  - Predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava, Fonda za humanitarno pravo i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) završili su pohađanje šestomesečne obuke za praćenje suđenja. U nastavku projekta aktivnosti će biti usmerene na praćenje postupaka koji su u toku pred Odeljenjem Višeg suda u Beogradu za ratne zločine.

 

osce

Fokus obuke posebno prilagođene predstavnicima organizacija civilnog društva uključenih u program bio je na pružanju znanja i veština potrebnim za kompetentno praćenje suđenja i izveštavanje. Program obuke obuhvatio je oblasti iz međunarodnog humanitarnog i međunarodnog krivičnog prava, dalje delove Krivičnog zakonika Srbije i Zakona o krivičnom postupku, zatim standarde pravičnog suđenja propisane članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i tehnike izveštavanja i izrade izveštaja. Obuka i izgradnja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva koji će biti angažovani u procesu posmatranja suđenja bila je usmerena i na povećanje njihove sposobnosti obraćanja ciljnim javnostima u svrhu zagovaranja odgovornosti za ratne zločine. Obuku je osmislila i sprovela Misija OEBS u Srbiji.