Jačanje obrazovanja u oblasti ljudskih prava među mladim profesionalcima i studentima kroz praksu i treninge

9. januar 2005.

Donator : Olof Palme Center

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta organizovao nekoliko aktivnosti: godišnju Školu ljudskih prava za buduće predavače od 12 do 21 oktobra; pet seminara za učesnike predhodne Škole ljudskih prava za buduće predavače ( 25-27 aprila, 28-30 aprila, 6-8 maja, 9-11 maja i 16-18 maja ) ; i izdavanje zbirke tekstova Novi talas, zbirke najboljih tekstova učesnika predhodne i ove Škole ljudskih prava za buduće predavače.

Učesnici pet specijalizovanih seminara su bili studenti i poslediplomci koji su pokazali posebno interesovanje za temu ljudskih prava. Specijalizovani seminari sastojali su se od radionica i predavanja koji su bavili: ekonomskim i socijalnim pravima, ulogom Saveta Evrepo i UN u regulisanju, zaštiti i promiociji ljudskih prava, rodnom ravnopravnošću,  instrumentima mađunarodnog prava, humanitarnim pravom.  

Škola ljudskih prava za buduće predavače je kao i svake godine za cilj imala da  unapredi znanje i razmevanje učesnika u pogledu vladavine prava i ljudskih prava. Učesnici su bili mladi ljudi koji će kasnije kroz svoj rad imati priliku da šire znanje koje su stekli kao predavači ili kroz posao koji će ubuduće obavljati. Škola je organizovana od  12 do 21 oktobra u Beogradu. Učesnici, njih 26, imali su priliku da čuju preko 50 predavanja, debata, diskusija, da učestvuju u simulacijama  suđenja, okruglim stolovima i debatama sa stručnjacima iz različitih oblasti.  Posebna pažnja je bila posvećena najvažnijim temama u Srbiji (suočavanju s prošlošću i suđenjima za ratne zločine, diskriminaciji, pravu na pravično suđenje i suđenju u razumnom roku). Organizovana je i javna panel diskusija o iskustivu Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije u suočavanju sa prošlošću. U diskusiji su učestvovali prof. Žarko Puhovski, prof. Vojin Dimitrijević, Dino Abazović, Elena Andreevska, prof. Bojko Bučar.

Većina učesnika je imala želju da piše radove na teme koje se obrađene tokom Škole. Odmah nakon Škole oni su izbarali teme kojima žele da se bave, a Beogradski centar je našao mentora za svakog od njih.  Mentori su bili stručnjaci iz Beogradskig centra, predavači na Školi i drugi saradnici Centra. Najbolji radovi su uključeni u publikaciju Novi talas, koja je objavljena u decembru 2005.