Jednakost oružja (jednakost sredstava) se u principu odnosi na jednakost stranaka pred sudom. U kontekstu građanskog postupka ESLJP je zaključio da jednakost sredstava nalaže da se svakoj strani mora dati razumna mogućnost da predstavi svoj slučaj, uključujući i dokaze, pod uslovima koji je ne stavljaju u značajnije nepovoljniji položaj naspram druge strane (predmet Dombo Beheer B.V. protiv Holandije predstavka br. 14448/88, presuda od 27 oktobra 1993 stav 33). Ovaj princip je podjednako važan ako ne i važniji u krivičnom postupku gde se pojedinac za protivnika u postupku ima samu državu. Pravo na jednakost pred sudom podrazumeva kako u građanskom tako i u civilnom postupku da stranke imaju mogućnost da saznaju i komentarišu sve podnete dokaze i priložena zapažanja (videti predmet Lobo Machado protiv Portugala, predstavka br. 15764/89, presuda od 20 februara 1996. stav 31).