Jezik obraćanja Sudu

Inicijalna predstavka se podnosi na srpskom jeziku. Ipak, osnovno je pravilo da se nakon obaveštavanja države o predstavci sva komunikacija između Suda i podnosioca predstavke vrši na jednom od službenih jezika suda (engleski ili francuski). Izuzetak od navedenog pravila zahteva odobrenje predsednika sudskog veća za nastavak upotrebe jezika države ugovornice.