Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava i prava lica lišenih slobode

9. januar 2007.

Donator: Švedski helsinški komitet / Swedish Helsinki Committee  

Trajanje projekta: juli 2007 – juni 2008

Postupanje sa licima lišenim slobode u skladu s standardima koje propisuje Evropska konvencija i praksa Evropskog suda je pitanje koje je Centar uočio kao važno za praksu sudova u Srbiji. U Srbiji pre svega nema dovoljno obučenih sudija koji poznaju ovu oblast i praksu Evropskog suda za ljudska prava. To je bio motiv da se objavi knjiga u kojoj bi na jednom mestu bile prevedene važne presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na standarde u pogledu postupanja sa licima lišenim slobode. Beogradski centar je nastavio saradnju sa Švedskim Helsinškim komitetom koji već nekoliko godina podržava napore Centra da prevede i izda zbirke sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava i da na taj način pomogne boljem razumevanju prakse ovog suda.

Centar je u januaru 2008. godine organizovao okrugli sto za pripadnike pravosudnih organa na kome su održana predavanja o praksi Evropskog suda za ljudska prava u pogledu poštovanja prava lica lišenih slobode i da bi u isto vreme obavestio stručnu javnost o knjizi koja je izdata.