Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

9. априла 2019.

Donator: Međunarodna organizacija za migracije
Trajanje projekta: april 2019 – septembar 2019

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata.

Ovaj projekat nastoji da proširii usluge zaštite u zajednici koje se pružaju ugroženim migrantima kroz izgradnju kapaciteta centara za socijalni rad, opštinskih kancelarija za mlade i drugih aktera. Poboljšanjem pristupa i dostupnosti usluga socijalne zaštite i programa zaštite u zajednici migrantska populacija će biti manje ugrožena i verovatnije će se integrisati u srpsko društvo.

Beogradski centar za ljudska prava će raditi na poboljšanju kapaciteta lokalnih aktera koji rade sa migrantima i posebno decom bez pratnje kroz niz treninga o pravima deteta.

Postojeći modeli socijalne zaštite će se procenjivati kroz participativno istraživanje. Istraživanje će biti usmereno i na migrante i pružaoce usluga, sa fokusom na ugrožene grupe i sa pažnjom na rodno osetljiva pitanja. Terensko istraživanje kroz fokus grupe i individualne dubinske intervjue sa migrantskom populacijom i stručnjacima biće sprovedeno kao deo inkluzivnog i participativnog procesa. Biće kreiran model održive strategije za bolju koordinaciju usjerenu na lokalnu zaštitu i pružaoce psihosocijalnih usluga, uključujući centre za socijalni rad, kancelarije za mlade, nevladine organizacije i institucije. Strategija će ponuditi jasna pravila ponašanja među različitim državnim institucijama, koje su uključene u sistem zaštite migranata.

Omladinski radnici će dobiti obuku o međunarodnom pravu i socijalnim pravima migranata kako bi stekli razumevanje njihovih posebnih potreba i ranjivosti. Nastavni plan i program obuke će se sastojati od sledećih tema: prava izbeglica, rad s mladim izbeglicama, terenska i odvojena metodologija, integracija izbeglica kroz aktivnosti omladinskog rada, socijalna uključenost i kohezija i međusektorska saradnja.