Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode

10. januar 2018.

Donator: Fondacije za otvoreno društvo

Trajanje: 1. septembar 2017. – 31. avgust 2019.  

Cilj projekta bio je unapređenje krivičnopravnog sistema u Srbiji, podsticaj većoj primeni alternativnih sankcija i rešavanje problema nekažnjivosti za mučenje, nehumano i ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. 

Svrha predviđenih aktivnosti bila je da: 1) omoguće Centru da nastavi i proširi svoje delovanje u oblasti borbe protiv torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja lica lišenih slobode, 2) unaprede kapacitete Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u području alternativnih sankcija i zdravstvene zaštite zatvorenika, 3) omoguće lekarima i advokatima da otkriju i dokumentuju dela mučenja i zlostavljanja, kao i da se obezbedi bolja zaštita osoba lišenih slobode, i 4) obezbede kontinuirano praćenje i uvid u rad sudova i tužilaštava u slučajevima mučenja i zlostavljanja koji uključuju odgovornost državnih službenika. 

U toku projekta, Centar je nastavio da prikuplja podatke o primeni mere pritvora i kazne zatvora u Srbiji, alternativnih mera i sankcija, uslovnom otpustu, oportunitetu krivičnog gonjenja, itd., kao i da prikuplja spise javnotužilačkih i sudskih predmeta vođenih za krivična dela iznuđivanja iskaza (čl. 136 KZ) i zlostavljanja i mučenja (čl. 137 KZ) protiv javnih službenika. Ova aktivnost je od izuzetne važnosti jer je Centar jedina organizacija u zemlji i regionu koja ima potpunu bazu
podataka o gore navedenim pitanjima za period od 2010. godine.

Aktivnosti koje se odnose na poverenike za izvršenje krivičnih sankcija imale su za cilj da istraže mogućnost proširenja mreže izvan postojećih 25 povereničkih kancelarija. Na žalost, saradnja sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija je izostala i nismo bili u mogućnosti da sprovedemo planirano.

Takođe, Centar je nastavio da zastupa žrtve mučenja i zlostavljanja pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima, kao i da pokreće nove slučajeve.

Zahvaljujući saradnji sa Advokatskom komorom Beograda, Kriminalističko-policijskim univerzitetom i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovano je osam seminara o zabrani zlostavljanja i dokumentovanju povreda nastalih zlostavljanjem od strane službenih lica za: studente KPU, lekare zaposlene u službama hitne medicinske pomoći i mlade advokate, članove AKB.

Predstavnici Centra izvršili su monitoring posete kazneno-popravnim zavodima u Nišu i Sremskoj Mitrovici 2018. godine radi praćenja poštovanja prava osuđenih u tim ustanovama, nakon čega su tim ustanovama i Upravi za izvšrenje krivičnih sankcija dali preporuke za unapređenje njihovog rada i poštovanja prava lica lišenih slobode. Ministarstvu pravde je 2019. godine podneta inicijativa da se zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija detaljno i jasno uredi pitanje vršenje bezbednosnih pregleda i pretresa u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.