Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode

10. januar 2018.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje: 1. septembar 2017. – 31. avgust 2019. 

Cilj projekta je dalje unapređenje krivično-pravnog sistema u Srbiji kroz pomoć zainteresovanim stranama da šire koriste alternativne sankcije i rešavaju problem nekažnjivosti za mučenje, nehumano i ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Svrha predviđenih aktivnosti je da: 1) omoguće Centru da nastavi i proširi svoje delovanje u oblasti borbe protiv torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja lica lišenih slobode, 2) unaprede kapacitete uprave u području alternativnih sankcija i zdravstvene zaštite zatvorenika, 3) omoguće lekarima i advokatima da otkriju i dokumentuju dela mučenja i zlostavljanja, kao i da se obezbedi bolja zaštita osoba lišenih slobode, 4) obezbede kontinuirano praćenje i uvid u rad sudova i tužilaštava u slučajevima mučenja i zlostavljanja koji uključuju odgovornost državnih službenika. 

Tokom prvih 12 meseci, sledeće aktivnosti će biti sprovedene: 

  1. Sakupljanje podataka i istraživanje

Centar će nastaviti da prikuplja podatke o alternativama pritvaranju (alternativnim sankcijama, uslovnom otpustu, otpuštanju sa zaštitnim nadzorom, oportunitetu, itd.), kao i spise krivičnih postupaka za krivična dela iznuđivanje iskaza (čl. 136 KZ) i zlostavljanje i mučenje (čl. 137 KZ). Ova aktivnost je od izuzetne važnosti jer je Centar jedina organizacija u zemlji koja ima kompletnu bazu podataka o gore navedenim pitanjima za period od 2010. godine. 

  1. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (Povereničke kancelarije)

Aktivnosti koje se odnose na poverenike za izvršenje krivičnih sankcija imaju za cilj da istraže mogućnost proširenja mreže izvan postojećih 25 povereničkih kancelarija u još 8 dodatnih opština. Istraživači Centra će napraviti analizu kapaciteta svih 25 postojećih službi poverenika, uklj. analize njihovih teritorijalnih nadležnosti i njihove organizacione strukture, finansijskih mogućnosti, lokalnih javnih preduzeća i predstaviti nalaze u izveštaju. Posle toga će, na osnovu nalaza istraživanja i predloga Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,  biti organizovani sastanci u 8 gradova u Srbiji. Ti sastanci će biti međusektorski – predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad itd. i pružiće priliku za razgovore o mogućnostima otvaranja novih povereničkih kancelarija.  

  1. Strateško zastupanje

Centar će nastaviti da zastupa žrtve mučenja i zlostavljanja pred domaćih i međunarodnim sudovima i telima, kao i da pokreće nove slučajeve.