Kampanja za donošenje zakona protiv diskriminacije

9. januar 2004.

Donator: Švedski Helsinški komitet za ljudska prava/Swedish Helsinki  Commitete for Human Rights
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Ovaj projekat zajedno su realizovali Beogradski centar za ljudska prava i Centar za unapređenje pravnih studija. Na projektu su se odvijale sledeće aktivnosti:Beogradski centar za ljudska prava i Centar za unapređenje pravnih studija priredili su Danas pravo, podlistak u dnevnom listu Danas.

  • Organizovane su javne debate i tribine u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu o zakonodavstvu koje se bavi zabranom diskriminacije. Na tribinama su učestvovali i prrdstavnici manjinskih grupa (nacionalne manjine, invalidi, seksualne manjine, žene). Na tribinama je ukazano na potrebu donošenja zakona protiv diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima   
  • Centar za unapređenje pravnih studija je izradio Pedlog zakona o zabrani diskriminacije koji je predstavljen poslanicima u Skupštini Srbije i Skuštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Beogradski centar za ljudska prava organizovao je seminar za sudije, tužioce, advokate o zakonodavstvu u ovoj oblasti. Teme su bile: načelo jednakosti i zabrana diskriminacije u sistemu Ujedinjenih Nacija – praksa UN Komiteta, zabrana diskriminacije prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokolu br. 12, jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava, predstavljanje Modela Zakona protiv diskriminacije, oblici zabranjene diskriminacije prema Modelima Zakona, mehanizmi zaštite od diskriminacije prema Modelima Zakona, predstavljanje Modela Zakona protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.