Komitet za sprečavanje mučenja Saveta Evrope u Srbiji i Crnoj Gori

23. septembar 2004.
Beogradski centar za ljudska prava izražava nadu da će poseta Komiteta protiv mučenja Saveta Evrope, nadležnog za nadgledanje sprovođenja odredbi Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i drugog nečovečnog postupanja koju je naša zemlja ratifikovala krajem 2003. godine, doprineti podizanju standarda u postupanju prema rezidentima kazneno-popravnih ustanova i psihijatrijskih institucija zatvorenog tipa i unapređenju uslova života u njima.Komitet protiv mučenja Saveta Evrope sastavljen je od nezavisnih eksperata koji su pozvani da ispitaju postupanje prema svim kategorijama lica lišenim slobode. Komitet ima pravo neograničenog pristupa u sve ustanove i zavode u kojima se nalaze lica lišena slobode (kazneno-popravne zavode, policijske stanice, psihijatrijske bolnice i sabirne centre ilegalnih emigranata). Osnovni zadatak Komiteta je zaštita lica lišenih slobode a ne osuda države članice. Stoga su i izveštaji koje Komitet načini nakon učinjene posete strogo poverljivi, ali država ima prava da zahteva da se izveštaj učini dostupnim javnosti. U dosadašnjoj praksi Komiteta, nijedan izveštaj nije ostao „iza zatvorenih vrata“ pa Beogradski centar unapred izražava nadu da će na isti način postupiti i vlasti SCG. Nakon razmatranja izveštaja Komitet protiv mučenja usvaja preporuke, koje doduše nisu pravno obavezujuće za države članice, ali poseduju izuzetan politički autoritet, pa su ih se u dosadašnjoj praksi države članice u velikoj meri pridržavale. Izveštaji Komiteta počeli su da igraju veoma važnu ulogu i na pravnom terenu otkako je na njih počeo da se poziva i Evropski sud za ljudska prava u svojim presudama. Kroz svoju dosadašnju praksu, Komitet je ustanovio određene minimalne standarde kojih se država mora pridržavati u svim slučajevima lišenja slobode. Ovi standardi nalaze se u zbirci poznatoj pod nazivom „CPT standardi„.

Svi ljudi uživaju određena prava koja im ne mogu biti uskraćena bez obzira na njihove lične karakteristike ili dela koja su počinili. Poseta Komiteta prva je prilika za sticanje jasnije slike o poštovanju ljudskih prava lica na odsluženju zatvorskih kazni i osoba na lečenju u neuropsihijatrijskim ustanovama.